Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

8.2.7.1. Obhájce, jeho povinnosti a práva

Obhájcem může být jen advokát. V trestním řízení nemůže být obhájcem advokát, který v něm vypovídá jako svědek, podává znalecký posudek nebo je činný jako tlumočník. Zmocnění obhájce může být omezeno na určitý úsek řízení (např. na hlavní líčení nebo na sepsání opravného prostředku), jinak trvá až do právní moci rozhodnutí ve věci (rozsudku, usnesení o zastavení tr. stíhání…).

Základní povinností obhájce je poskytnout obviněnému potřebnou právní pomoc, účelně využívat k hájení jeho zájmů prostředky a způsoby obhajoby uvedené v zákoně, zejména dbát na to, aby byly v řízení náležitě a včas objasněny skutečnosti, které obviněného zbavují viny nebo jeho vinu zmírňují a tím přispívat ke správnému a spravedlivému rozhodnutí ve věci.

Jakožto advokát vůči svému klientovi má obhájce povinnost řídit se pokyny obviněného, s výjimkou pokynů, které jsou v rozporu s právním nebo stavovským předpisem. (Výjimkou je také případ, kdy obviněný nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu – v takovém případě může obhájce práva níže uvedená vykonávat dokonce proti vůli obviněného.) Je povinen jednat čestně a svědomitě a využívat důsledně všechny zákonné prostředky a v jejich rámci uplatnit v zájmu obviněného vše, co podle svého přesvědčení pokládá za prospěšné. Má povinnost mlčenlivosti, které ho nemůže zbavit ani soud, která však je omezena:

  • povinností překazit trestný čin
  • v případě sporu mezi ním a klientem (obviněným) v nezbytném rozsahu

Práva obhájce jsou podobná jako práva obviněného, někdy i širší:

  • právo činit za obviněného návrhy, podávat za něho žádosti a opravné prostředky
  • právo nahlížet do spisu
  • zúčastnit se vyšetřovacích úkonů (tj. úkonů v přípravném řízení, zejm. výslechu obviněného, výslechu svědků, kterým může klást otázky – obhájce má toto právo automaticky, obviněný jen, pokud to policejní orgán dovolí)
  • právo radit obviněnému i během úkonů prováděných orgánem činným v trestním řízení s jedinou výjimkou – nelze se při výslechu obviněného radit o tom, jak odpovědět na již položenou otázku
  • s obviněným, který je ve vazbě nebo trestu odnětí svobody, může mluvit bez přítomnosti třetí osoby
  • právo ve všech stadiích trestního řízení vyžádat si předem kopii nebo průpis protokolu o každém úkonu trestního řízení.