Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

7.4.3.7. Volba způsobu exekuce

Tento obsah již není aktuální.

Po nařízení exekuce (resp. už zahájení exekučního řízení) exekutor volí sám způsoby, kterými exekuci provede. Při volbě způsobů exekuce je vázán – na jedné straně zákonným požadavkem na to, aby co nejrychleji a nejefektivněji vymohl pohledávku oprávněného a – na druhé straně:

1) tzv. pravidlem přiměřenosti, které stanoví odstavec 1 § 58 zákona č. 120/2001 Sb. Exekuce může být podle něj provedena na majetku povinného jen do výše bezpečně postačující k uhrazení vymáhané pohledávky, jejího příslušenství včetně příslušenství, které se pravděpodobně stane splatným po dobu trvání exekuce, pravděpodobných nákladů oprávněného a pravděpodobných nákladů exekuce. Nemělo by tedy docházet např. k tomu, aby exekutor kvůli několikatisícovému dluhu nařídil exekuci prodejem nemovitosti za podmínky, že by bylo možné dosáhnout účelu exekuce jiným vhodným, resp. přiměřenějším způsobem. Pokud by provedení exekuce bylo nepřiměřené, je třeba, aby se povinný bránil návrhem na částečné zastavení exekuce (viz dále). K tomuto se dále vztahuje hlavně § 47 exekučního řádu (viz dále).

VZOR návrhu k zastavení exekuce

2) tzv. pravidlem priority, pokud jde o vymožení peněžité částky. Odstavec 2 § 58 zákona č. 120/2001 Sb. dále podrobněji upravuje i postup při volbě způsobů provedení exekuce, když stanoví, že na začátku provádění exekuce lze zvolit pouze jeden ze všech možných způsobů. V případě, že tento způsob není efektivní (např. exekutor zjistí, že na účtu povinného nejsou prostředky, z nichž by šlo uhradit celou pohledávku), může exekutor zvolit způsoby další, a to i více způsobů najednou, které lze libovolně kombinovat. Vždy je však třeba zachovat pravidlo priority stanovující pořadí jednotlivých způsobů exekuce, pokud je exekuce nařízena pro zaplacení peněžité částky – tu lze exekuovat nejprve pouze přikázáním pohledávky (tj. zabavením finančních prostředků na účtu povinného) nebo srážkami ze mzdy nebo zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech. Teprve poté, co je provádění exekuce těmito způsoby neúčinné, je možno využít způsoby další, tj. prodej movitých či nemovitých věcí. Pokud by exekutor toto pravidlo nedodržel, je třeba postupovat dle ustanovení o (částečném) zastavení exekuce (viz dále).