Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

8.2.9.5. Vydání a odnětí věci

Tento obsah již není aktuální.

Povinnost k vydání věci

Kdokoliv, kdo má u sebe věc důležitou pro trestní řízení, je povinen ji na vyzvání předložit soudu, státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu; je-li ji nutno pro účely trestního řízení zajistit, je povinen věc na vyzvání těmto orgánům vydat. Tato povinnost se nevztahuje na listinu, jejíž obsah se týká okolnosti, o které platí zákaz výslechu, ledaže došlo k zproštění povinnosti zachovat věc v tajnosti nebo k zproštění povinnosti mlčenlivosti.

Odnětí věci

Nebude-li věc důležitá pro trestní řízení na vyzvání vydána tím, kdo ji má u sebe, může mu být na příkaz předsedy senátu a v přípravném řízení na příkaz státního zástupce nebo policejního orgánu odňata. Nevykoná-li orgán, který příkaz k odnětí věci vydal, odnětí věci sám, provede je na podkladě příkazu policejní orgán. Osobě, která věc vydala nebo jíž byla věc odňata, vydá orgán, který úkon provedl, ihned písemné potvrzení o převzetí věci nebo opis protokolu o vydání a odnětí věci, který musí obsahovat též dostatečně přesný popis vydané nebo odňaté věci, který by umožnil určit její totožnost.

Pořádková pokuta

Kromě odnětí věci může být osobě, která odmítla věc vydat uložena také pořádková pokuta až do výše 50 000,- Kč.

Zúčastněná osoba

= ten, kdo věc vydal nebo mu byla odňata

– musí mít příležitost se k věci vyjádřit

– může se účastnit hlavního líčení a veřejném zasedání, může činit návrhy a nahlížet do spisu a podávat opravné prostředky

– může si zvolit zástupce – zmocněnce, který musí být osobou způsobilou k právním úkonům, ale nemusí to být advokát (právník)