Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

8. Trestní právo

Tento obsah již není aktuální.

Trestní právo, podobně jako právo občanské, rozdělujeme na odvětví práva hmotného a procesního.

Trestní právo hmotné zejména stanoví, co je trestným činem a jaký trest nebo ochranné opatření lze za něj uložit. Jeho předmětem je vztah mezi pachatelem trestného činu a státem – stát má právo a povinnost pachatele trestného činu (pokud nejde o bagatelní trestný čin) stíhat, odsoudit a uložit mu trest / ochranné opatření, čímž se naplňuje jednak represivní, jednak preventivní funkce trestního práva (k tomu blíže též [[účel trestu]]).

Trestní právo procesní upravuje trestněprávní vztahy, které vznikají v trestním řízení, tedy postup orgánů činných v trestním řízení a jiných osob na řízení zúčastněných

Základním účelem trestního práva procesního a trestního řízení je v souladu se zákonem odhalit pachatele skutku, který naplňuje znaky trestného činu podle trestního práva hmotného, vyšetřit tento skutek a postavit pachatele před soud, který rozhodne o jeho vině nebo nevině. Pokud je pachatel shledán vinným, uloží mu trest nebo ochranné opatření, případně upustí od potrestání, a zajistí výkon trestu i ochranného opatření. Cílem trestního řízení je spravedlivý proces ve smyslu základního ústavního [[práva na spravedlivý proces]]. Mezi další účely trestního řízení patří působení k předcházení a zamezování trestné činnosti.