Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

8.1.2.2. Trestný čin

Tento obsah již není aktuální.

Trestný čin je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný, a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.

Trestné činy tvoří kategorii nejzávažnějších deliktů, které jsou výlučně soudně trestné a musí být trestním zákonemvždy výslovně označené jako trestný čin (a tím odlišeny od jiných protiprávních činů). Trestním zákonem se rozumí trestní zákoník a podle povahy věci i zákon o soudnictví ve věcech mládeže.

V dřívějším trestním zákoně bylo ještě vyžadováno, aby trestný čin byl pro společnost nebezpečný, takže jednání, které formálně naplňovalo znaky trestného činu, nebylo trestné, pokud nedosáhlo příslušného stupně nebezpečnosti pro společnost. V novém trestním zákoníku bylo od této koncepce upuštěno a záleží tedy jen na naplnění formálních znaků trestného činu. Zároveň s tím došlo ke změně trestního řádu, jež detailněji specifikovala možnosti státního zástupce zastavit trestního stíhání „bagatelních“ trestných činů, pokud má za to, že vzhledem k okolnostem bylo účelu trestního řízení již dosaženo. Dle § 172 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, jde zejména o:

• zohlednění významu a míry, do jaké byl porušen či ohrožen zájem chráněný trestním právem,

• způsob, jakým byl trestný čin proveden a jeho následek či okolnosti, za nichž byl čin spáchán,

• snahu poškozeného nahradit škodu či jiné škodlivé následky.

K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti.

Trestným činem se rozumí rovněž příprava k trestnému činu, pokus trestného činu, organizátorství, návod a pomoc, pokud z jednotlivého ustanovení trestního zákona nevyplývá něco jiného.

Dělení trestných činů

V novém trestním zákoně se objevuje dělení trestných činů na přečiny a zločiny.

Přečiny jsou všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let.

Zločiny jsou ostatní trestné činy. Podskupinou zločinů jsou dále zvlášť závažné zločiny – to jsou ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí sazby nejméně deset let.