Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

11.4.6. Podmínky nároku na dávky pomoci v hmotné nouzi

Podmínky nároku na dávky pomoci v hmotné nouzi

Nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi má pouze osoba, která se nachází v hmotné nouzi – tj. splňuje jednu nebo více podmínek uvedených níže. Zákon hmotnou nouzi definuje negativně – „v hmotné nouzi není ten, kdo…“. Pro přehlednost jsou níže vypsány podmínky v pozitivním znění – tj. „aby měla osoba nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi, musí…“

Tyto podmínky jsou zde uvedené obecně, u některých osob a dávek se některé z těchto podmínek neuplatní. Výjimky lze najít buď v této kapitole, nebo u nároků na jednotlivé dávky.

  • Orgán pomoci v hmotné nouzi může v odůvodněných případech rozhodnout o tom, že i osoby, které nesplní níže uvedené podmínky budou považovány za osoby v hmotné nouzi. Jde o správní uvážení.* Pokud osoba společně posuzovaná nesplňuje některou z níže stanovených povinností, posuzuje se pro účely zjištění nároku na dávku společně, při stanovení výše dávky se však k této osobě nepřihlíží. To znamená, že případný příjem takové osoby se započítá do příjmu všech společně posuzovaných osob, ale při počítání výše přiznané dávky se za tuto osobu nepřičte žádná částka.* Orgán pomoci v hmotné nouzi může v odůvodněných případech určit, že nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi nemá osoba, jejíž celkové sociální a majetkové poměry jsou takové, že jí mohou i po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení zaručit dostatečné zajištění její výživy a ostatních základních osobních potřeb a toto zajištění lze na ní spravedlivě žádat.:: 1) Osoba, která není v pracovním poměru nebo obdobném (legálním) vztahu a ani není OSVČ, musí být vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání. Výjimku tvoří osoby uvedené v § 3 odst. 1 zákona č. 111/2006 Sb., tedy:
  • a) osoby starší 68 let,* b) poživatelé starobního důchodu,* c) osoby invalidní ve třetím stupni,* d) osoby pobírající peněžité dávky nemocenského pojištění z důvodu těhotenství a mateřství nebo rodiče celodenně, osobně a řádně pečujícím alespoň o 1 dítě a z důvodu této péče pobírajícím rodičovský příspěvek, a to po dobu trvání nároku na rodičovský příspěvek a po této době takto pečujícím o dítě, které z vážných důvodů nemůže být umístěno v jeslích nebo v mateřské škole nebo obdobném zařízení,* e) osoby osobně pečující o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), nebo ve stupni III (těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost), a to za předpokladu, že v žádosti o příspěvek na péči pro osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby byla uvedena nebo po přiznání příspěvku na péči příslušnému orgánu ohlášena jako osoba poskytující pomoc a tato pomoc je vykonávána v rozsahu nejméně 80 % pracovní doby 40 hodin týdně; je-li pečujících osob více, lze toto ustanovení použít pouze u jedné z nich, a to té, která byla určena jejich písemnou dohodou, a nedohodnou-li se, nelze toto ustanovení použít vůbec,* poživatelé příspěvku na péči ve stupni II, III nebo IV* g) nezaopatřené děti,* h) osoby uznané dočasně práce neschopnými
  • ch) osoby práce neschopné z důvodu, který by byl u pojištěnce důvodem pro rozhodnutí lékaře o dočasné prac. neschopnosti
  • i) zaměstnanci, kterým zaměstnavatel nevyplatil mzdu, plat nebo jejich náhradu v termínu splatnosti:: 2) Osoba, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, nesmí bez vážných důvodů odmítnout vykonávat krátkodobé zaměstnání nabídnutou ÚP nebo účastnit se v cíleném programu k řešení zaměstnanosti (např. rekvalifikace, individuální akční plán). V případě, že se tak stane, přichází o nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi po dobu 3 kalendářních měsíců následujících po měsíci, ve kterém došlo k odmítnutí. Vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání tedy vyžaduje rovněž další aktivity, např. pravidelné schůzky s příslušnou pracovnicí, individuální akční plán apod. Sankční vyřazení z evidence Úřadu práce s sebou nese ztrátu nároku na dávky pomoci v hmotné nouzi. Na vyžádání orgánu poskytujícího dávky pomoci v hmotné nouzi je žadatel/pobírající osoba povinna předložit vypracovaný individuální akční plán.:: 3) Osoba, která žádá o dávky pomoci v hmotné nouzi musí prokazatelně projevovat dostatečnou snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním – § 11 zákona č. 111/2006 Sb. Zvýšením příjmu vlastním přičiněním se rozumí zvýšení příjmu a) vlastní prací, b) řádným uplatněním nároků a pohledávek – § 13 zákona č. 111/2006 Sb., c) prodejem nebo jiným využitím majetku – § 14 zákona č. 111/2006 Sb. Výjimky – u koho se nezkoumá možnost zvýšit si příjem vlastní prací, jaký majetek není nutno zpeněžit pro zvýšení příjmu prodejem majetku. Možnost využití prodeje nebo jiného využití nemovitého majetku pro zvýšení příjmu vlastním přičiněním se posuzuje, není-li dále stanoveno jinak, až po uplynutí 3 měsíců, za které byla vyplacena dávka, pokud nárok na tuto dávku trvá. Možnost využití prodeje nebo jiného využití movitého majetku pro zvýšení příjmu vlastním přičiněním se posuzuje, není-li dále stanoveno jinak, až po uplynutí 6 měsíců, za které byla vyplacena dávka, pokud nárok na tuto dávku trvá. Možnost zvýšení příjmu využitím nemovitého a movitého majetku prodejem se neposuzuje po dobu pobírání podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci a po dobu pobírání dávek nemocenského pojištění, pokud tato doba, s výjimkou doby pobírání nemocenského po uplynutí podpůrčí doby podle zákona č. 187/2006 Sb., nepřesahuje 12 měsíců po sobě jdoucích. Doby pobírání těchto dávek se mimo výjimku uvedenou ve větě první sčítají. Možnost zvýšení příjmu z uzavřeného stavebního spoření se posuzuje až po uplynutí 6 měsíců, za které byla vyplacena dávka, pokud nárok na tuto dávku trvá; v případě, kdy by výše částky, která by byla pro účely zvýšení příjmu zrušením stavebního spoření získána, byla vyšší než desetinásobek částky životního minima společně posuzovaných osob, se k této možnosti zvýšení příjmu přihlíží ihned. Možnost zvýšit si příjem vlastní prací se nezkoumá při posuzování hmotné nouze osoby, která je a) starší 68 let, b) poživatelem starobního důchodu, c) invalidní ve třetím stupni, d) osobou pobírající peněžité dávky nemocenského pojištění z důvodu těhotenství a mateřství nebo rodičem celodenně, osobně a řádně pečujícím alespoň o 1 dítě a z důvodu této péče pobírajícím rodičovský příspěvek, a to po dobu trvání nároku na rodičovský příspěvek a po této době takto pečujícím o dítě, které z vážných důvodů nemůže být umístěno v jeslích nebo v mateřské škole nebo obdobném zařízení, e) osobou osobně pečující o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), nebo ve stupni III (těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost), a to za předpokladu, že v žádosti o příspěvek na péči pro osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby byla uvedena nebo po přiznání příspěvku na péči příslušnému orgánu ohlášena jako osoba poskytující pomoc a tato pomoc je vykonávána v rozsahu nejméně 80 % pracovní doby 40 hodin týdně; je-li pečujících osob více, lze toto ustanovení použít pouze u jedné z nich, a to té, která byla určena jejich písemnou dohodou, a nedohodnou-li se, nelze toto ustanovení použít vůbec,

f) poživatelé příspěvku na péči ve stupni II, III nebo IV

g) nezaopatřené děti,

h) osoby uznané dočasně práce neschopnými

ch) osoby práce neschopné z důvodu, který by byl u pojištěnce důvodem pro rozhodnutí lékaře o dočasné prac. neschopnosti

i) zaměstnanci, kterým zaměstnavatel nevyplatil mzdu, plat nebo jejich náhradu v termínu splatnosti

Prodej nebo jiné využití majetku se nevyžaduje u

a) nemovitosti nebo bytu, které občan využívá k přiměřenému trvalému bydlení,

b) prostředků zdravotnické techniky poskytovaných podle zvláštního právního předpisu,

c) zvláštních pomůcek osob s těžkým zdravotním postižením; zvláštní pomůckou se rozumí taková pomůcka, na kterou je možné poskytnout příspěvek podle zákona,

d) úprav a vybavení bytu, na jejichž pořízení by mohl být poskytnut příspěvek podle zákona (např. bezbariérové úpravy u osob zdravotně postižených), a dále u vybavení bytu, na které se neposkytuje příspěvek podle zvláštního právního předpisu, jde však o vybavení bytu nezbytné vzhledem ke zdravotnímu postižení některé z osob společně posuzovaných,

e) motorového vozidla, kterým se dopravuje těžce zdravotně postižená osoba, které by s ohledem na její postižení mohl být na zakoupení, celkovou opravu nebo zvláštní úpravu motorového vozidla poskytnut příspěvek podle zákona ,

f) motorového vozidla, na jehož provoz pobírá žadatel nebo osoba společně posuzovaná příspěvek na provoz motorového vozidla podle zákona,

g) motorového vozidla, které je využíváno k výdělečné činnosti nebo k jiným způsobem nezajistitelné dopravě do školy nebo zaměstnání,

h) uzavřeného penzijního připojištění se státním příspěvkem.

Orgán pomoci v hmotné nouzi nemusí vyžadovat prodej nebo jiné využití majetku též v případě, kdy majetek přispívá k pracovnímu uplatnění osob. Posouzení této podmínky je předmětem správního uvážení.

4) OSVČ nebo spolupracující osoba nemá nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi, pokud její příjem nedosahuje částky živobytí jen proto, že se nepřihlásila k nemocenskému pojištění, a proto nemá dávky z tohoto pojištění. OSVČ je tak nucena si buď hradit nemocenské pojištění (které není povinné) nebo se svým příjmem hospodařit tak, aby v případě pracovní neschopnosti nebo mateřství byla schopna žít z úspor.

5) Nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi nemá osoba, které byla uložena sankce za neplnění povinností zákonného zástupce dítěte spojených s řádným plněním povinné školní docházky, a to po dobu 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení sankce. Rodiče nezletilých dětí jsou tak nuceni dbát na řádnou školní docházku svých potomků, jinak riskují citelné oslabení příjmu po dobu 3 měsíců.

6) Nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi nemají tyto osoby, které jsou zároveň vyjmuty z okruhu společně posuzovaných osob:

a) osoba, která nastoupila výkon zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody nebo byla vzata do vazby a tato skutečnost trvala po celý kalendářní měsíc,

b) osoba, jíž se poskytuje ústavní péče v psychiatrické léčebně nebo v léčebně pro dlouhodobě nemocné déle než 3 kalendářní měsíce, nebo

c) osoba, které podle zvláštního právního předpisu nevznikl nárok na nemocenské proto, že si úmyslně přivodila pracovní neschopnost, nebo jí vznikla pracovní neschopnost zaviněnou účastí ve rvačce, bezprostředním následkem opilosti nebo užití omamných prostředků anebo při spáchání úmyslného trestného činu, a proto jí nemocenské nenáleží nebo náleží ve snížené výši

d) osoba, které byla dávka odejmuta podle § 45 odst. 2 (dávka neprávem přiznaná nebo neprávem přiznaná ve větší výši) nebo § 49 odst. 5 (nesplní povinnosti žadatele stanovené úřadem, neoznámí skutečnosti, neosvědčí skutečnosti) nebo s ní společně posuzovaná osoba, a to po dobu 3 měsíců následujících po kalendářním měsíci, ve kterém byla dávka odejmuta.