Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

11.8.6.3. Sankce

Tento obsah již není aktuální.

Pokuta

Pokuta se ukládá za porušení povinností vyjmenovaných v § 26, zákona č. 592/1992 Sb. a § 44, zákona č. 48/1997 Sb. Jedná se zejména o porušení povinnosti oznamovací, povinnosti OSVČ dodat přehled příjmů, nebo povinností při prováděné kontrole placení pojistného.

Penále

Penále je sankce, o kterou se zvyšuje platba základní finanční částky, kterou měl povinný plátce na zdravotní pojištění zaplatit, za dobu, kdy neplatil vůbec, včas či v plné výši. Výše penále je 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Zdravotní pojišťovna vymáhá na dlužníkovi dlužné pojistné včetně penále. Penále se nepředepíše, nepřesáhne-li v úhrnu 100 Kč za jeden kalendářní rok.

K možnosti prominutí penále při včasné žádosti viz Řízení o odstranění tvrdostí.

Přirážka k pojistnému

Přirážka je sankcí, kterou může zdravotní pojišťovna uplatnit u zaměstnavatele, u kterého v průběhu jednoho kalendářního roku došlo k opakovanému výskytu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání ze stejných příčin, v důsledku čehož vzrostly náklady na zdravotní péči v souvislosti s léčením pracovních úrazů a nemocí z povolání (§ 45, zákona č. 48/1997 Sb.).

O penále může zdravotní pojišťovna rozhodnout výkazem nedoplatků, o pokutách a přirážkách rozhoduje platebním výměrem ve správním řízení.