Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

3.1.1.1. Právní zástupce ustanovený soudem

Soud může ustanovit zástupce osobě, která splňuje a doložila předpoklady pro osvobození od soudních poplatků (tedy je nemajetná) a ustanovení zástupce je zároveň nezbytné k ochraně jejích zájmů. Musí tedy v zásadě jít o složitější spor, spor nikoliv bagatelní, apod. Zástupcem může být kterákoli fyzická osoba plně svéprávná, nemusí mít ani právnické vzdělání. Soud může přidělit účastníkovi advokáta, musí se ovšem jednat o případy, kdy to odůvodňuje např. složitost věci (skutkově i právně) nebo jiná ochrana zájmů účastníka, nebo jde-li o řízení, v němž je zastoupení advokátem povinné (advokát pak může být účastníku ustanoven, i kdyby s tím účastník nesouhlasil). Souhlas advokáta s jeho ustanovením se nevyžaduje, advokát může odmítnout přijmout zastupování jen ze zákonných důvodů, nikoli například pro své pracovní zaneprázdnění.

Návrh na ustanovení právního zástupce (advokáta) lze podat u soudu ještě před zahájením řízení i za účelem sepsání a podání žaloby a zastupování v budoucím soudním řízení.

O tom, že může žádat o ustanovení zástupce, je soud povinen účastníka poučit. Ustanovení zástupce není závislé na úvaze soudu; jestliže jsou splněny uvedené předpoklady, soud je povinen žádosti účastníka vyhovět. Není však vázán návrhem účastníka při výběru osoby zástupce.

O žádosti o ustanovení zástupce soud rozhoduje usnesením, proti kterému je odvolání (v řízení v prvním stupni) přípustné.

Ustanoveného zástupce vždy platí stát bez ohledu na výsledek sporu.

Pokud v průběhu řízení dojde ke změně poměrů u takto zastoupeného účastníka a podmínky pro osvobození od soudních poplatků pominou, soud usnesení o ustanovení zástupce zruší. Může tak učinit i se zpětnou platností, ovšem účinky procesních úkonů, které ustanovený zástupce v řízení učinil, se zachovají.

Tento postup tedy nemůže využít účastník, který sice má dostatek prostředků pro zaplacení právního zástupce, ale nemůže se právních služeb domoci, například proto, že oslovení právníci mu poskytnutí této služby odmítli. Pak nezbývá, než se pokusit využít možnosti advokáta určeného Českou advokátní komorou.

Obdobnou úpravu obsahuje i soudní řád správní (z.č. 150/2002 Sb.), který zakotvuje řízení o žalobách napadajících rozhodnutí správního orgánu (jakož i řízení jiná, mající však vždy veřejnoprávní prvek). I zde tedy platí, že navrhovateli, u něhož jsou předpoklady, aby byl osvobozen od soudních poplatků, a je-li to nezbytně třeba k ochraně jeho práv, může být ustanoven zástupce, jímž může být i advokát.

vzor žádosti o ustanovení zástupce z řad advokátů http://[Download nenalezen]