Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

8.1.3.6. Trestné činy nakládání s drogami

Tento obsah již není aktuální.

Tyto trestné činy v systematice trestního zákoníku spadají pod trestné činy obecně nebezpečné. Netýkají se jen drog (tento výraz zde používáme pro zjednodušení), ale obecně:

  • omamných a psychotropních látek, což jsou takové látky, u kterých vzniká

nebezpečí chorobného návyku neby psychických změn nebezpečných pro společnost nebo pro toho, kdo je opakovaně bez odborného dohledu používá, jsou způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování. Jsou vyjmenovány v přílohách zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách.

  • jedů, což jsou takové vysoce toxické chemické látky, které způsobují otravy již v malých dávkách. Konkrétně se jedná o chemické látky, uvedené v příloze nařízení vlády č. 467/2009 Sb., a o přípravky obsahující nejméně 7 % těchto látek, nejde-li o léčiva.

Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy (§ 283 TZ)

Trestným činem je výroba, dovoz, vývoz, průvoz, nabídnutí, zprostředkování, prodej a jiné opatřování a přechovávání omamných a psychotropních látek a jedů. Výroba je trestná, i když se jedná o výrobu pro vlastní potřebu. Vývozem a dovozem se rozumí pohyb mezi ČR a cizím státem. Ke každému jednotlivému vývozu a dovozu těchto látek je nutné mít povolení Ministerstva zdravotnictví. Nabídnutí či obstarání jinému je trestné, ať se jedná o jakékoli množství. Obstarání látky pro sebe pro vlastní potřebu trestné není (trestné může být jako přechovávání, § 284 TZ)). Trestné je v jakémkoli množství také přechovávání látky pro jiného, tj. nikoli jen pro vlastní potřebu (§ 284 TZ).

Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu (§ 284 TZ)

Podle tohoto ustanovení je trestné přechovávání látky pro vlastní potřebu v množství větším než malém. Ustanovení rozlišuje mezi tzv. měkkými drogami (konopí) a tvrdými drogami (všechny ostatní omamné a psychotropní látky a jedy) a pro jejich přechovávání stanoví různé trestní sazby. Trestné je pouze přechovávání v množství větším než malém, jež je v současné době vymezeno v příloze č. 2 nařízení vlády č. 467/2009 Sb. Přechovávání drogy v malém množství je přestupkem (§ 30 zákona o přestupcích).

Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku (§ 285 TZ)

Nová skutková podstata, která stanoví mírnější tresty (než § 283 TZ) pro pěstování rostlin konopí, houby či jinou rostlinu obsahující omamnou nebo jinou psychotropní látku pro vlastní potřebu a v množství menším než malém. Pokud je účelem pěstování též distribuce, bude se jednat o trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání (§ 283 TZ). Pěstování drogy v malém množství je přestupkem (§ 30 zákona o přestupcích).

Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu (§ 286 TZ)

Podle tohoto ustanovení je trestně odpovědný ten, kdo vyrobí nebo přechovává věci, které slouží k výrobě omamné a psychotropní látky či jedu. Může se jednat o přístroje, ale i suroviny k výrobě. Tento trestný čin má blízko k trestnému činu nedovolené výroby omamných a psychotropních látek či jedů (§ 283 TZ), liší se od něj tím, že postihuje výrobu a držení předmětů k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu obecně. Narozdíl od přípravy k trestnému činu nedovolené výroby a jiného nakládání s drogami tedy nemusí držení předmětů směřovat k nějaké konkrétní výrobě drog, stačí, že dané předměty jsou k výrobě drog obecně určené.

Šíření toxikomanie (§ 287 TZ)

Za tento trestný čin může být odsouzen ten, kdo propaguje užívání drog, ale i jiných návykových látek nebo jinak svádí ostatní, aby tak činili.