Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

8.2.18.4. Výkon trestu obecně prospěšných prací

Tento obsah již není aktuální.

Rozhodnutí soudu o trestu obecně prospěšných prací ukládá odsouzenému trest ve výměře od 50 do 300 hodin; tyto je odsouzený povinen vykonat osobně ve svém volném čase nejpozději do dvou let ode dne, kdy soud nařídil výkon trestu. Do této doby se nezapočítává doba, kdy odsouzený nemohl vykonávat práce pro zdravotní nebo zákonné překážky nebo byl ve vazbě či vykonával trest odnětí svobody.

Druh a místo výkonu obecně prospěšných prací

Obecně prospěšné práce vykonává odsouzený v obvodu okresního soudu, ve kterém bydlí. Mimo tento obvod může být trest vykonáván jen se souhlasem odsouzeného.

O druhu a místě výkonu obecně prospěšných prací rozhodne okresní soud, který trest uložil, na návrh probačního úředníka, kterému se doručuje opis rozhodnutí ukládající trest ihned po jeho právní moci. Probační úředník v návrhu vychází z potřeby prací v příslušném obvodu a přihlíží k tomu, aby odsouzený vykonával trest co nejblíže místu, kde bydlí. Rozhodnutí o druhu a místě výkonu prací soud oznámí středisku Probační a mediační služby v příslušném okrese a pověří probačního úředníka činného v tomto středisku kontrolou nad výkonem trestu. V rozhodnutí o druhu a místě a výkonu prací soud odsouzeného poučí o jeho povinnosti dostavit se do 14 dnů od oznámení tohoto rozhodnutí na středisko Probační a mediační služby v obvodu okresního soudu, v němž má být trest obecně prospěšných prací vykonán, za účelem projednání podmínek výkonu trestu obecně prospěšných prací a o jeho povinnosti dostavit se v den stanovený probačním úředníkem pověřeným kontrolou nad výkonem tohoto trestu na obecní úřad nebo instituci, u nichž má obecně prospěšné práce vykonávat, za účelem nástupu výkonu trestu. Podmínky výkonu prací a den nástupu výkonu stanoví probační úředník v součinnosti s institucí, u niž budou práce vykonávány.

Druh a místo výkonu prací může změnit soud rozhodnutím na návrh probačního úředníka nebo odsouzeného.

Odklad a přerušení výkonu trestu

Soud odloží nebo přeruší výkon trestu:

  1. na potřebnou dobu, pokud z lékařských zpráv předložených odsouzeným nebo vyžádaných s jeho souhlasem vyplývá, že v důsledku přechodného zhoršení zdravotního stavu není odsouzený schopen trest vykonat,
  2. na dobu jednoho roku po porodu, pokud se jedná o těhotnou ženu nebo matku novorozeného dítěte,
  3. na dobu nejvýše tří měsíců ode dne právní moci rozhodnutí, které trest ukládá, z jiných důležitých důvodů.

Proti rozhodnutí o odkladu nebo přerušení je přípustná stížnost, která má odkladný účinek.

Upuštění od výkonu trestu

Soud upustí od výkonu trestu obecně prospěšných prací nebo jeho zbytku, jestliže je odsouzený v důsledku změny svého zdravotního stavu dlouhodobě neschopen tento trest vykonat. Proti tomuto rozhodnutí je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek.

Přeměna trestu

Jestliže odsouzený v době od odsouzení do skončení výkonu trestu obecně prospěšných prací nevede řádný život, vyhýbá se nástupu výkonu trestu, bez závažného důvodu poruší sjednané podmínky výkonu trestu obecně prospěšných prací nebo jinak maří výkon trestu či jej zaviněně ve stanovené době nevykonává, může soud přeměnit trest obecně prospěšných prací nebo jeho zbytek na trest domácího vězení nebo trest odnětí svobody, kdy každá i jen započatá jedna hodina nevykonaného trestu obecně prospěšných prací se počítá za jeden den domácího vězení / odnětí svobody. O tom soud rozhoduje ve veřejném zasedání na návrh probačního úředníka, instituce, u které měl být trest vykonáván, nebo i bez návrhu. Proti rozhodnutí je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek.

Soud má možnost výjimečně i v případě porušování povinností při výkonu trestu ponechat trest obecně prospěšných prací v platnosti nebo prodloužit dobu výkonu tohoto trestu a stanovit nad odsouzeným dohled nebo uložit mu přiměřená omezení / povinnosti (odst. 3, § 65 zákona č. 40/2009 Sb.)