Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

7.4.3.2. Vyloučení exekutora

Tento obsah již není aktuální.

Povinný může dosáhnout vyloučení konkrétního exekutora z provedení exekuce jedině v případě, kdy by existoval důvod pochybovat o nepodjatosti exekutora. To znamená, že by exekutor měl nějaký osobní poměr k věci, k účastníků řízení či k jejich zástupcům (např. kdyby byl příbuzným oprávněné, kdyby měl vymáhat pohledávku firmy, s níž vedl dříve soudní spor apod.). Účastník je povinen námitku podjatosti exekutora uplatnit nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno vyrozumění o zahájení exekuce; nevěděl-li v této době o důvodu vyloučení nebo vznikl-li tento důvod později, může námitku uplatnit do 8 dnů poté, co se o něm dozvěděl. Později může námitku podjatosti účastník uplatnit jen tehdy, jestliže nebyl exekutorem poučen o svém právu vyjádřit se k osobě exekutora. Námitky povinného k osobě exekutora však nemají odkladný účinek ve vztahu k provádění exekuce. Námitka podjatosti se uplatňuje přímo u exekutora, který ji předloží se svým stanoviskem exekučnímu soudu a ten pak rozhodne.

Důvodem k vyloučení exekutora nejsou okolnosti, které spočívají v postupu exekutora v exekučním řízení v dané věci – pokud je postup exekutora v něčem protiprávní nebo neetický, lze na něj podat stížnost.

Pokud by exekutor (či jeho zaměstnanec) svým nezákonným postupem při provádění exekuce způsobil někomu škodu, tak za ni podle exekučního řádu odpovídá a lze se tedy domáhat toho, aby ji nahradil.