Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

6.6.5.1. Stavba je součástí pozemku

Od roku 1950 platí v českém právním řádu, že pozemek a budova na něm umístěná jsou dvěma samostatnými věcmi v právním smyslu.

NOZ se vrací k předchozímu řešení když stanoví, že stavba je součástí pozemku.

§ 506 odst. 1 NOZ Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen „stavba“) s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech.

Pro stavby, které ke dni účinnosti NOZ již existují, se uplatní přechodná ustanovení, která rozlišují tyto případy:

a) stavba i pozemek jsou ve vlastnictví jedné osoby: Stavba se stává součástí pozemku. Ode dne účinnosti NOZ se již nejedná o dvě samostatné věci, od tohoto okamžiku lze disponovat již jen pozemkem, přičemž všechny tyto dispozice se týkají i staveb na něm umístěných (výjimka platí pro tzv. dočasné stavby).

b) stavba a pozemek mají rozdílného vlastníka: Stavba nepřechází automaticky do vlastnictví vlastníka pozemku. Dle NOZ však vzniká vlastníkovi pozemku předkupní právo ke stavbě a stejně tak vlastníkovi stavby vzniká předkupní právo k pozemku (resp. příslušné části pozemku), na němž stavba stojí. Bude-li tedy chtít kterýkoli z vlastníků např. prodat svou věc (stavbu či pozemek), bude mít povinnost nabídnout ji nejprve druhému vlastníkovi k odkoupení. Nebude-li předkupní právo oprávněným subjektem využito, zůstane zachováno a bude zatěžovat věc i nadále (bude tedy působit i vůči nabyvateli převáděného pozemku či stavby). Pokud bude předkupní právo využito (vlastník pozemku koupí stavbu na něm umístěnou či vlastník stavby koupí pozemek, na němž stavba stojí), stane se stavba součástí pozemku.

Otázky a odpovědi

Ke stavbě na cizím pozemku – pokud někdo v exekuci koupil dům na pozemku klientů a nevěděl o tom, bude teď moci klienty „nutit“ k prodeji pozemku? Nebo pro ně stále platí jen to, že má k jejich pozemku předkupní právo, ale řešit se to bude podle stávající úpravy?

Toto řeší přechodná ustanovení NOZ tak, že vlastníku pozemku a stavby vzniknou navzájem předkupní práva (vlastník domu získá předkupní právo na pozemek a naopak). Nicméně stavba i pozemek půjdou převést samostatně i jiné osobě, pokud nebude předkupní právo využito. Dále NOZ stanoví, že „Lze-li část pozemku se stavbou oddělit, aniž to podstatně ztíží jejich užívání a požívání, vztahuje se předkupní právo jen na část pozemku nezbytnou pro výkon vlastnického práva ke stavbě.“ Předkupní právo vlastníka stavby se tedy podle povahy pozemku nemusí vztahovat na celý pozemek, ale jen na jeho část.