Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

10.6.1. Dohoda o pracovní činnosti

Tento obsah již není aktuální.

Povinnými náležitostmi dohody o pracovní činnosti jsou (kromě obecných náležitostí platného právního úkonu):

  • sjednané práce
  • sjednaný rozsah pracovní doby
  • doba, na kterou se dohoda uzavírá
  • písemná forma

Ukončení dohody

Dohodu o pracovní činnosti lze ukončit buď dohodou smluvních stran anebo výpovědí s výpovědní dobou 15 dnů, která začíná běžet ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Rozsah práce

Na základě dohody o pracovní činnosti je možné vykonávat práci pouze v rozsahu, který činí v průměru nejvýše polovinu týdenní pracovní doby (= nejvýše v průměru 20 hodin týdně). Průměr se počítá za celé období výkonu práce podle dohody, nejvýše však za období 52 týdnů (= cca 1 rok). V jednom týdnu je tedy možné např. odpracovat 40 hodin, za předpokladu, že v jiných týdnech se tento „přebytek“ vyrovná.

Rozvržení pracovní doby

Zaměstnavatel nemusí rozvrhovat zaměstnanci pracovní dobu, v takovém případě si zaměstnanec rozvrhne pracovní dobu sám.

Pokud zaměstnavatel zaměstnanci pracovní dobu rovrhuje, není při tom vázán ustanoveními zákoníku práce o pracovní době a době odpočinku. Je vázán pouze pravidlem, že výkon práce nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.

Překážky v práci a dovolená

Pro DPČ se plně uplatní úprava překážek v práci na straně zaměstnance podle §§ 191 až 198 a § 206 ZP (= pracovní neschopnost, mateřská a rodičovská dovolená). Naopak jiné překážky v práci na straně zaměstnance se pro výkon práce na DPČ nepoužijí; právo na jiné osobní překážky na straně zaměstnance však může být v dohodě sjednáno.

Zákonná úprava překážek v práci na straně zaměstnavatele se plně uplatní i v rámci DPČ. Nemohl-li by zaměstnavatel v dohodnutém rozsahu přidělovat práci zaměstnanci na dohodu, musel by mu zaplatit náhradu mzdy.

Dovolená podle zákoníku práce se na zaměstnance na DPČ nevztahuje. V dohodě si však lze právo na dovolenou sjednat.

Odměna za práci

Odměna za práci konanou na DPČ a DPP se nazývá „odměna z dohody“. Odměna z dohody by měla být sjednána v těchto dohodách. Právní úprava mzdy a platu se na ni nevztahuje s výjimkou minimální mzdy.

Pracovní cesta

Právní úprava pracovní cesty se na zaměstnance na DPČ vztahuje. Naopak právní úprava cestovních náhrad nikoli. Je proto vhodné, aby zaměstnanec, který souhlasí s vysíláním na pracovní cesty, měl v dohodě také výslovně sjednáno právo na cestovní náhrady.