Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

8.2.15.1. Trestní oznámení

Tento obsah již není aktuální.

Trestní oznámení je podnět, na jehož základě může být zahájeno trestní řízení. Takovým podnětem může být i poznatek z vlastní činnosti orgánu činného v trestním řízení, jakož i jakýkoli jiný způsob, jakým se orgán činný v trestním řízení může dozvědět o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin (např. zpráva v novinách…).

Trestní řízení se ale nezahajuje automaticky na základě podnětu, ale až formálním úkonem – sepsáním záznamu o zahájení úkonů trestního řízení; je to proto, aby od počátku tu byla kontrola nad úkony prováděnými v trestním řízení; opis záznamu se do 48 hodin doručí státnímu zástupci.

Jak učinit trestní oznámení?

Trestní oznámení nemá žádných zvláštních formálních náležitostí. Lze je učinit písemně, ústně do protokolu, elektronicky, faxem, telegraficky. Trestní oznámení je povinen převzít policejní orgán (jakýkoli útvar Policie ČR) a státní zástupce.

Po obsahové stránce je podstatou oznámení srozumitelný popis skutečností, na základě nichž se oznamovatel domnívá, že mohlo dojít ke spáchání trestného činu. Vhodné připojit údaje o dostupných důkazech a případně informace o vzniklé škodě. Naopak součástí trestního oznámení nemusí být právní kvalifikace činu, i když samozřejmě i k té se může oznamovatel vyjádřit.

Policejní orgán má povinnost na trestní oznámení oznamovateli odpovědět jen v případě, že oznamovatel požádá, aby byl vyrozuměn o učiněných opatřeních; potom je policie povinna oznamovatele vyrozumět do jednoho měsíce od podání oznámení. Vhodné je proto do obsahu trestního oznámení pojmout např. větu:

„Tímto žádám, abych byl podle § 158 odst. 2 trestního řádu do jednoho měsíce vyrozuměn o učiněných opatřeních.“

S podáním trestního oznámení nejsou spojená žádná rizika ani náklady. Oznamovatel však nesmí oznamovat vědomě nepravdivé údaje, jinak hrozí trestný čin křivého obvinění (§ 345, zákona č. 40/2009 Sb.).

Pozor u povinnosti mlčenlivosti

Pokud osoba, která má zákonem uznanou povinnost mlčenlivosti, podá trestní oznámení pro trestný čin, nemůže se při dožádání policií ohledně tohoto trestného činu povinnosti mlčenlivosti dovolávat (§ 8 odst. 4 TŘ).