Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

11.8.4.4. Zaměstnavatel

Tento obsah již není aktuální.

Zaměstnavatel je plátcem části pojistného za své zaměstnance, a to části 2/3. Zaměstnavatel však odvádí i tu část pojistného, kterou hradí zaměstnanec, a tuto sráží zaměstnanci ze mzdy.

Zaměstnavatel odvádí pojistné vždy měsíčně se splatností 1. – 20. dne měsíce následujícího po měsíci, za který se pojistné platí, a ve výši podle vyměřovacího základu zaměstnance v kalendářním měsíci, za který se pojistné platí. Pojistné se odvádí na účet zdravotní pojišťovny, u které je zaměstnanec pojištěn.

Zaměstnavateli vzniká povinnost odvádět pojistné za zaměstnance dnem nástupu zaměstnance do zaměstnání a zaniká dnem skončení zaměstnání. U zaměstnanců činných na základě dohody o pracovní činnosti je dnem nástupu do zaměstnání den, ve kterém poprvé po uzavření dohody o pracovní činnosti zaměstnanec začal vykonávat sjednanou práci, a za den ukončení zaměstnání se považuje den, jímž uplynula doba, na kterou byla tato dohoda sjednána.

Povinnost odvádět pojistné má i „zaměstnavatel“ u osob činných v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak pracovní poměr nevznikl, a to po dobu takového výkonu práce.

Zaměstnavatel odvádí pojistné bez ohledu na výši úvazku. Pokud se však jedná o práci na dohodu o provedení práce, odvádí zaměstnavatel pojistné jen za ty měsíce, v nichž zaměstnanec dosáhl příjmu vyššího než 10 000 Kč. U zaměstnance na dohodu o pracovní činnosti se odvádí pojistné tehdy, pokud dosáhla v kalendářním měsíci nějakého (započitatelného) příjmu. Pokud má osoba kromě zaměstnání i jiný příjem – např. podniká, hradí pojistné z tohoto příjmu vedle zaměstnání sama (obvykle v měsíčních zálohách na základě přiznání k dani z příjmu).