Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

8.1.2.20. Ostatní tresty

Tento obsah již není aktuální.

Domácí vězení

Nově se v trestním zákoníku objevuje trest domácího vězení. Může se uložit jen za přečin, a to až na dvě léta. Trest domácího vězení spočívá v tom, že se odsouzený zdržuje ve svém domově ve dnech pracovního klidu a volna po celý den a v ostatních dnech v době od 20.00 do 5.00. Smyslem tohoto nově zavedeného trestu, je šetřit rodinný život odsouzeného a zamezit nepříznivým dopadům na jeho ekonomickou samostatnost (pachatel může nadále chodit do práce). Soud může navíc povolit odsouzenému navštěvování pravidelných bohoslužeb i ve dnech pracovního volna. Pokud by byl trest domácího vězení mařen, stanoví soud pro tuto situaci náhradní trest odnětí svobody až na jeden rok.

Obecně prospěšné práce

Tento trest je možno uložit pouze za přečin. Vedle úmyslných trestných činů, které nejsou příliš závažné, se nejčastěji ukládá za nedbalostní trestné činy, výtržnictví nebo trestné činy spojené s vandalstvím. Trest může být vyměřen v rozsahu od 50 do 300 hodin a je třeba ho splnit do jednoho roku ode dne, kdy byl nařízen jeho výkon. V případě řádného neplnění trestu může být trest přeměněn na trest nepodmíněného odnětí svobody. Při ukládání trestu soud přihlíží ke stanovisku pachatele a k jeho zdravotnímu stavu. Nesouhlasí-li pachatel s jeho uložením, popř. není-li k jeho výkonu zdravotně způsobilý, soud tento trest zpravidla neuloží.

Propadnutí majetku

Tento trest se ukládá jen výjimečně. V některých případech ho lze uložit vedle výjimečného trestu odnětí svobody za předpokladu, že pachatel chtěl trestným činem získat majetkový prospěch. Pachateli tímto rozhodnutím propadá buďto celý majetek nebo ta jeho část, kterou soud určí.

Peněžitý trest

Peněžitý trest se ukládá samostatně nebo společně s jiným trestem. Nelze jej ovšem uložit spolu s trestem propadnutí majetku. Soud může podle vlastního uvážení uložit trest, jehož výše se počítá v tzv. denních sazbách. Denní sazba je nejméně 100 Kč a nejvýše 50 000 Kč. Soud navíc určí také počet těchto denních sazeb, který může být v rozpětí od 20 do 730. To znamená, že nejnižší peněžitý trest je 2 000 Kč a ten nejvyšší možný je 36 500 000 Kč. V rozhodnutí o peněžitém trestu tedy musí být určena jak výše denních sazeb, tak i jejich počet.

Pokud od pachatele nelze očekávat, že peněžitý trest ihned zaplatí, může soud stanovit, že trest může být zaplacen v přiměřených měsíčních splátkách. Pachatel ovšem musí platit včas, jinak mu tato výhoda dílčích splátek propadne. Soud může také uložit, že v případě nezaplacení peněžitého trestu bude tento přeměněn na nepodmíněné odnětí svobody. Peněžitý trest je příjmem státního rozpočtu a je potřeba jej odlišovat od náhrady škody poškozenému.

Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty

Soud může rozhodnout o propadnutí věci v případě předmětů, kterých bylo užito ke spáchání trestného činu (např. zbraň, páčidlo atp.) nebo věci, kterou pachatel trestným činem získal nebo si ji pořídil za odměnu, kterou trestným činem získal (uloupené věci, věci pořízené za peníze z loupeže).

Pokud ovšem pachatel takovouto věc například znehodnotil nebo jinak zmařil její propadnutí, může soud rozhodnout o propadnutí jiné majetkové hodnoty. Ta slouží jako náhrada za onu věc původní a její hodnota může být jen do výše oné hodnoty věci původní.

Zákaz činnosti

Účelem tohoto trestu je zejména zamezit pachateli v opakování podobného jednání. Nejčastěji se ukládá řidičům, kteří spáchali vážnější dopravní nehodu nebo lidem, kteří se dopustili trestného činu v souvislosti s nějakou specializovanou činností. (učitel pohlavně zneužíval žačky, lékárník prodával látky na výrobu drog). Činnost lze zakázat na období jednoho roku až deseti let.

Podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti

Po výkonu 1/2 trestu zákazu činnosti může soud podmíněně upustit od výkonu jeho zbytku, jestliže odsouzený v době výkonu trestu způsobem svého života prokázal, že dalšího výkonu tohoto trestu není třeba, anebo jestliže soud přijme záruku za dovršení nápravy odsouzeného. Zároveň soud stanoví zkušební dobu až na pět let, nikoliv však na dobu kratší než zbytek trestu

Zákaz pobytu

Tento trest se ukládá, aby se zamezilo pachateli zdržovat se často na místě, kde se dopouštěl trestné činnosti. Obtížně se kontroluje, jestli se na daném místě odsouzený skutečně nezdržuje, ale v případě, kdy to překročí určitý stupeň intenzity, může být odsouzen za maření výkonu soudního rozhodnutí. Ukládá se za úmyslný trestný čin, a to na období od jednoho roku do deseti let.

Od výkonu zbytku trestu zákazu pobytu lze podmíněně upustit za stejných podmínek jako u zákazu činnosti.

Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce

Soud může uložit zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, a to až na deset let, dopustil-li se pachatel trestného činu v souvislosti s návštěvou takové akce. Odsouzený je při výkonu tohoto trestu povinen spolupracovat s probačním úředníkem.

Od výkonu zbytku trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce lze podmíněně upustit za stejných podmínek jako u zákazu činnosti.

Vyhoštění

Tento trest lze uložit pouze osobám, které nejsou občany ČR. Trest lze uložit na dobu od jednoho roku do deseti let anebo na dobu neurčitou. Vyhostit taktéž nelze osobu s přiznaným statusem uprchlíka. Dosáhnout zrušení tohoto trestu lze jen milostí prezidenta republiky.