Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

7.2. Civilní řízení dle občanského soudního řádu

Tento obsah již není aktuální.

Toto právní odvětví upravuje především tzv. sporná občanské soudní řízení, což je soudní řízení, ve kterém se rozhodují nejčastěji spory z oblasti občanského, ale i obchodního a pracovního práva. Řídí se především zákonem č. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem.

Tento předpis upravuje zejména otázky, které se týkají vedení občanskoprávních sporů a rozhodování o nich. To znamená, že například stanovuje, k jakému soudu můžeme podat žalobu, jak má tato žaloba vypadat, jak musí soud postupovat, když je mu žaloba doručena, nebo naopak jak se můžeme proti žalobě bránit, kdy můžeme podat odvolání atp. Je třeba již v úvodu zdůraznit, že účastníci řízení musí včas tvrdit rozhodné skutečnosti a také je dokázat, jinak nemohou být ve sporu úspěšní. Veškerá obrana proti žalobě musí být soustředěna do prvního jednání soudu nebo ještě dříve podle pokynů a poučení soudu a z tohoto důvodu je třeba přebírat soudní obsílky. Z důvodů efektivity soudního řízení jsou pravidla řízení přísná, soudy nedokáží vyřešit všechny spory spravedlivě v přesném slova smyslu, soudní rozhodování o sporu je krajním řešením, pokud se strany nedokáží domluvit.

Dále vedle nalézacího řízení – tedy řízení o sporu, které skončí zpravidla rozsudkem nebo usnesením – upravuje občanský soudní řád i vykonávací řízení tj. výkon rozhodnutí, pokud ten, komu rozhodnutí ukládá nějakou povinnost, tuto povinnost nesplní dobrovolně. Výkon rozhodnutí podle občanského soudního řádu je pak rovněž podkladem exekuce, exekuční řád (procesní předpis upravující postup soudních exekutorů) je vůči OSŘ speciálním zákonem.