Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

7.4.3.1. Zahájení exekučního řízení, exekuční návrh

Tento obsah již není aktuální.

Exekuční návrh. Exekuční řízení může být zahájeno jen na návrh oprávněného. Tento návrh se nazývá exekuční návrh (do 31.12.2012 „návrh na nařízení exekuce“). K úspěšnému zahájení exekučního řízení musí mít oprávněný způsobilý exekuční titul a musí podat exekuční návrh se všemi předepsanými náležitostmi.

Exekuční návrh se podává přímo k exekutorovi, kterého chce oprávněný pověřit provedením exekuce. Výběr exekutora je tedy zcela v rukou oprávněného. Seznam v ČR působících exekutorů včetně kontaktů na ně je k nalezení na stránkách Exekutorské komory – http://www.ekcr.cz/seznam-exekutoru.

Exekuční návrh musí obsahovat náležitosti podle § 38, zákona č. 120/2001 Sb., a musí k němu být přiložen originál nebo úředně ověřená kopie exekučního titulu opatřeného doložkou vykonatelnosti. Oprávněný se také může obrátit přímo na exekutora, kterého si vybral, a požádat ho, aby mu návrh sepsal. Tomu je exekutor povinen vyhovět, může však po oprávněném požadovat zaplacení odměny za sepis takového návrhu.

Neobsahuje-li exekuční návrh všechny stanovené náležitosti nebo je nesrozumitelný anebo neurčitý, vyzve nejpozději do 15 dnů exekutor, kterému byl exekuční návrh doručen, oprávněného, aby návrh opravil nebo doplnil, určí mu lhůtu a poučí ho o tom, jak je třeba opravu nebo doplnění provést. A pokud oprávněný návrh ve lhůtě neopraví, exekutor návrh odmítne.

Exekuce povinnosti vázané na splnění podmínky / vzájemné plnění

Někdy jsou exekuční tituly vázány na podmínku nebo na splnění vzájemné povinnosti (často je tomu tam, kde původně došlo k odstoupení od smlouvy, na základě kterého si strany jsou povinny vrátit navzájem vše, co již podle zrušené smlouvy plnily; nárok jedné strany na plnění je tedy podmíněn vzájemným nárokem na plnění druhé strany, čemuž odpovídá výrok rozhodnutí soudu, které je exekučním titulem). V tom případě musí oprávněný spolu s exekučním návrhem prokázat, že se podmínka splnila nebo že svou povinnost již splnil či je připraven ji splnit. To může oprávněný prokázat povinně jedině notářským zápisem (§ 34, zákona č. 120/2001 Sb.).

Vzor exekučního návrhu

Záloha na náklady exekuce. Nejde-li o exekuci k vymožení výživného nezletilého dítěte, má exekutor právo požadovat od oprávněného přiměřenou zálohu na náklady exekuce. Nejvyšší přípustnou výši zálohy stanoví § 12 vyhlášky č. 330/2001 Sb., a to jako 50 % odměny exekutora a náhrady jeho hotových výdajů v paušální/odhadované výši. Spotřebovaná část zálohy se oprávněnému nevrací a stává se nákladem oprávněného. Zálohu je exekutor oprávněn požadovat jak už při zahájení exekuce, tak i kdykoliv v jejím průběhu.

Zahájení exekučního řízení. Dnem doručení exekučního návrhu exekutorovi je zahájeno exekuční řízení. Den doručení návrhu exekutorovi je důležitý také proto, že tímto dnem se staví běh promlčecích lhůt, které se týkají vymáhané pohledávky. Tento den je důležitý také pro určení přednosti v případě více exekučních návrhů proti témuž povinnému. Exekutor je totiž povinen provádět exekuce postupně v pořadí, v jakém mu byla doručena usnesení o nařízení exekuce (nejprve tedy provede exekuci, u níž mu bylo usnesení doručeno jako první, teprve po jejím skončení začne provádět exekuci druhou v pořadí atd.).

Pověření exekutora soudem. K tomu, aby exekutor mohl začít vymáhat pohledávku oprávněného, je dále třeba, aby jej provedením exekuce pověřil příslušný soud – tzv. exekuční soud, což je okresní soud v místě, kde má povinný trvalý pobyt. Až do vydání pověření exekutor není oprávněn zjišťovat a zajišťovat majetek povinného. Exekutor je povinen soud požádat o pověření do 15 dnů ode dne, kdy mu byl doručen exekuční návrh. Exekuční soud pak do 15 dnů vydá pověření, pokud jsou splněny všechny předpoklady pro vedení exekuce, nebo vydá závazný pokyn, kterým exekutorovi nařídí, aby exekuční návrh odmítl nebo zamítl. Pověření není rozhodnutím a nedoručuje se oprávněnému ani povinnému. Těm exekutor doručuje vyrozumění o zahájení exekuce.

Vyrozumění o zahájení exekuce. Exekutor je povinen ve lhůtě do 15 dnů od doručení pověření soudem zaslat oprávněnému a povinnému vyrozumění o zahájení exekuce. Povinnému se vyrozumění doručuje do vlastních rukou. Vyrozumění o zahájení exekuce není rozhodnutím, takže vůči němu ani není přípustné odvolání (oproti právní úpravě do 31.12.2012, kdy soud vydával usnesení o nařízení exekuce, proti kterému odvolání – byť z omezených důvodů – bylo přípustné). Všechny odvolací důvody může povinný uplatnit – stejně jako dosud – v návrhu na zastavení exekuce. Společně s vyrozuměním exekutor povinnému zašle exekuční návrh, kopii exekučního titulu a výzvu ke splnění vymáhané povinnosti.

Rejstřík zahájených exekucí. Na základě pověření také soud nebo exekutor zapíšou údaje o exekuci do rejstříku zahájených exekucí, který vznikl s účinností od 1.1.2012. Jedná se o neveřejný rejstřík spravovaný ministerstvem spravedlnosti (co vše se zapisuje do rejstříku, stanoví § 35b, zákona č. 120/2001 Sb.). Údaje z rejstříku jsou přístupné pouze soudům a Exekutorské komoře.

Exekuční příkaz. Poté, co byla exekuce zapsána do rejstříku zahájených exekucí, může vydat exekutor exekuční příkaz. Exekuční příkaz je příkaz k provedení exekuce některým ze způsobů uvedených v exekučním řádu, resp. v občanském soudním řádu. Exekuční příkaz má účinky nařízení výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu, konkrétní účinky se odvíjí od zvoleného způsobu exekuce. Exekuční příkaz má vždy účinek zákazu dispozice s majetem, který postihuje. Podle exekučního příkazu se však exekuce provede (věc se prodá, peníze z účtu / mzda se vyplatí oprávněnému…) až tehdy, kdy nastane poslední z těchto skutečností:

  1. uplyne 30 denní lhůta pro dobrovolné splnění
  2. nabude právní moci rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce, pokud povinný podal návrh na zastavení exekuce ve 30 denní lhůtě pro dobrovolné splnění
  3. informaci o tom, že skutečnosti dle písm. a) a b) nastaly, exekutor jakožto tzv. doložku provedení exekuce zapíše do rejstříku exekucí
  4. exekuční příkaz nabyl právní moci, tj. byl doručen všem osobám, kterým měl být doručen (vždy musí být doručen oprávněnému a povinnému, někdy se doručuje i dalším osobám)