Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

9.2.1. Obce

Základními jednotkami územního členění ČR jsou obce. Za obce se považují i města a tvoří je jednak samotné (zastavené) území obce, tak i přilehlé území – lesy, pole, louky, vody, stráně atp.

Obec nebo její úřad je orgánem veřejné správy. Vykonává jednak tzv. samostatnou působnost, jednak v některých případech působnost přenesenou. Do samostatné působnosti především patří péče o hospodářský, sociální a kulturní rozvoj obce, ochrana životního prostředí obce a uspokojování potřeb občanů. Konkrétněji pak obec v samostatné působnosti zřizuje různá sociální zařízení, stará se o místní komunikace, veřejné osvětlení, odvoz odpadu atp. Tyto věci spravuje obec samostatně, což znamená, že její rozhodování není podřízené žádnému státnímu nebo jinému orgánu. V rámci výkonu samostatné působnosti podléhá pouze dohledu z hlediska dodržování zákonů.

V rámci přenesené působnosti se obec podílí na výkonu státní správy v rozsahu stanoveném nejrůznějšími zákony (stavebním zákonem, zákonem o přestupcích, o ochraně zemědělského půdního fondu atd.). ve svém rozhodování se zde musí obec řídit kromě obecně platných i předpisů i směrnicemi a pokyny ministerstev a jiných ústředních orgánů. V případě přenesené působnosti vykonává státní správu obecní úřad jako orgán státu.

Obec řídí a zastupují její orgány. Jsou to obecní zastupitelstvo, obecní rada, starosta, obecní úřad.