Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

12.3.1. Základní podmínky oddlužení

Úpadek

Dlužník je v úpadku, pokud

• má více věřitelů, a zároveň

• má peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, a zároveň

• tyto závazky není schopen plnit (§ 3 odst. 1 IZ) = tzv. platební neschopnost:

Má se za to, že dlužník není schopen plnit své závazky (= má se za to, že dlužník je v platební neschopnosti, pokud: – dlužník zastavil platby podstatné části svých závazků

– nebo neplní své závazky po dobu delší než 3 měsíce po lhůtě splatnosti

– nebo není možné dosáhnout uspokojení některého z věřitelů výkonem rozhodnutí nebo exekucí

– nebo na výzvu soudu nedoložil seznamy uvedené v § 104 odst. 1 IZ (§ 3 odst. 2 IZ) – seznam majetku, seznam zaměstnanců, listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek

Nepoctivý záměr

– soud zamítne návrh na oddlužení, lze-li důvodně předpokládat se zřetelem ke všem okolnostem, že je jím sledován nepoctivý záměr – oproti minulosti nejsou stanoveny podmínky, které presumují nepoctivý záměr (dříve např. spáchání trestného činu majetkové povahy v posledních 5 letech před podáním návrhu na oddlužení) – soud by měl případný nepoctivý záměr posuzovat individuálně

Minimální výše splacení

– dlužník musí v oddlužení (bez ohledu na způsob oddlužení) uhradit alespoň tyto pohledávky:

• hotové výdaje a odměna insolvenčního správce • stejnou částku jako insolvenčnímu správci všem ostatním věřitelům • výživné • náklady na sepis a podání insolvenčního návrhu podle zákona

jinak soud návrh na oddlužení zamítne.

Lehkomyslný, nedbalý přístup dlužníka

– soud zamítne návrh na oddlužení, jestliže dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení

Dlužník byl v posledních 10 letech již osvobozen

Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení také tehdy, jestliže v posledních 10 letech před podáním insolvenčního návrhu bylo dlužníku pravomocným rozhodnutím přiznáno osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž nebyly uspokojeny.

Dlužníkovi byl v posledních 5 letech shledán nepoctivý záměr

Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení také tehdy, jestliže v posledních 5 letech před podáním insolvenčního návrhu byl návrh dlužníka na povolení oddlužení pravomocně zamítnut z důvodu, že je jím sledován nepoctivý záměr, nebo jestliže z téhož důvodu nebylo oddlužení schváleno nebo bylo schválené oddlužení zrušeno.

Dlužník vzal v posledních 3 měsících návrh zpět

Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení také tehdy, jestliže v posledních 3 měsících před podáním insolvenčního návrhu vzal dlužník svůj předchozí návrh na povolení oddlužení zpět.

Postup podle posledních tří odstavců se nepoužije, jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné, zejména zavázal-li se dlužník z ospravedlnitelného důvodu nebo existuje-li výrazný nepoměr mezi výší dluhu a poskytnutého plnění.

Riziko konkursu

V případě, že soud návrh na povolení oddlužení odmítne, zamítne nebo vezme na vědomí jeho zpětvzetí, může současně rozhodnout o konkursu jen tehdy, jestliže

a) návrh na povolení oddlužení nebyl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud nezjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující,

b) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud nezjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, nebo

c) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud zjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, a dlužník v návrhu na povolení oddlužení požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil-li mu soud povinnost k její úhradě.

V jiných případech soud insolvenční řízení zastaví. Na základě upraveného seznamu pohledávek lze po zastavení insolvenčního řízení zahájeného na základě insolvenčního návrhu podaného věřitelem podat návrh na výkon rozhodnutí nebo exekuci pro zjištěnou neuspokojenou pohledávku, kterou dlužník nepopřel; toto právo se promlčí za 10 let od zastavení řízení.

Nepatrný konkurs

O nepatrný konkurs jde, jestliže

a) dlužníkem je fyzická osoba, která není podnikatelem, nebo

b) nebyl zjištěn celkový obrat dlužníka podle zvláštního právního předpisu46)za poslední účetní období předcházející prohlášení konkursu přesahující 2 000 000 Kč a dlužník nemá více než 50 věřitelů.

Rozhodnutí o tom, že jde o nepatrný konkurs, může insolvenční soud vydat i bez návrhu a spojit je s prohlášením konkursu nebo je vydat kdykoli v průběhu insolvenčního řízení po prohlášení konkursu.

Nerozhodne-li schůze věřitelů jinak, v nepatrném konkursu se postupuje podle tohoto zákona s těmito odchylkami:

a) místo věřitelského výboru mohou věřitelé ustanovit zástupce věřitelů,

b) k účinnosti dohody o vypořádání společného jmění manželů není potřeba schválení insolvenčním soudem ani souhlasu věřitelského orgánu,

c) k vyloučení nedobytných pohledávek a věcí, práv nebo jiných majetkových hodnot, které není možné prodat, není nutný souhlas insolvenčního soudu ani věřitelského orgánu,

d) o včasných námitkách proti konečné zprávě a vyúčtování lze rozhodnout i bez nařízení jednání,

e) při přezkumném jednání lze současně projednat všechny otázky, o kterých by jinak byla oprávněna rozhodnout pouze schůze věřitelů, a je-li to účelné, lze přednést také konečnou zprávu a vyúčtování a projednat námitky proti nim,

f) předloží-li insolvenční správce společně s konečnou zprávou návrh rozvrhového usnesení, insolvenční soud může spojit rozhodnutí o schválení konečné zprávy s rozvrhovým usnesením, přičemž rozvrhové usnesení nabude právní moci nejdříve dnem právní moci rozhodnutí o schválení konečné zprávy.

Není-li to v rozporu s rozhodnutím schůze věřitelů, insolvenční soud může pro nepatrný konkurs stanovit i další odchylky od zákona, pokud povedou k rychlému a hospodárnému průběhu insolvenčního řízení; těmito odchylkami nesmí být dotčeno postavení zajištěných věřitelů ani zásady insolvenčního řízení. Toto rozhodnutí může insolvenční soud spojit s rozhodnutím o nepatrném konkursu nebo je může vydat kdykoli později.