Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

9.3.3.1. Pobyt občanů EU a jejich rodinných příslušníků na území ČR

Pobyt občanů EU a jejich rodinných příslušníků se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců a předpisy Evropské unie, zejména přímo aplikovatelnými nařízeními – např. volný pohyb pracovníků se řídí Nařízením Rady EU č. 492/2011. Volný pohyb osob je jedním ze základních pilířů Evropské unie, proto lze obecně říct, že vnitrostátní předpisy i předpisy EU směřují k usnadnění stěhování obyvatel v rámci EU a snaží se odstraňovat jejich překážky.

Česká republika je součástí tzv. Schengenského prostoru, to znamená, že bezvízový styk se upravuje a hraniční kontrola se provádí pouze v kontextu tohoto prostou, ve kterém se většina osob pohybuje bez faktických omezení; omezení právních je málo a týkají se výjimek.

Podmínky vztahující se na občany EU a jejich rodinné příslušníky se vztahují na občany: Belgie, Bulharska, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Velké Británie, Španělska a Švédska. Obdobná pravidla se vztahují také na občany Islandu, Norska a Švýcarska, ačkoliv nejsou členy EU.

Občan EU, který pobývá z jakéhokoliv důvodu na území ČR po dobu kratší než tři měsíce si nemusí a ani nemůže za účelem tohoto pobytu žádat o povolení k pobytu. Pokud se však chce zdržovat na území po dobu delší než 30 dnů, je povinen ohlásit na policii místo pobytu na území ve lhůtě do 30 dnů ode dne vstupu na území; tato povinnost se rovněž vztahuje na rodinného příslušníka občana Evropské unie, pokud tento občan pobývá na území. Splnění povinnosti ohlášení může mít přesah do některých dalších práv občanů EU, např. do práva na dávky státní sociální podpory a hmotné nouze (zákon o státní sociální podpoře stanoví podmínku pobytu na území ČR po dobu 365 dnů, zákon o pomoci v hmotné nouzi podmínku pobytu po dobu 3 měsíců – tyto doby se u občanů EU počítají ode dne hlášení)

Občan EU nebo rodinný příslušník občana EU (sám má občanství země mimo EU) může při pobytu na území ČR delším než tři měsíce požádat o potvrzení o přechodném pobytu. Přechodný pobyt může být osobě zrušen (nebo žádost o něj zamítnuta) mimo jiné pokud se stala neodůvodnitelnou zátěží systému dávek pro osoby se zdravotním postižením nebo systému pomoci v hmotné nouzi České republiky.

Občan EU může po 5 letech pobytu na území ČR požádat za splnění dalších podmínek zákona o trvalý pobyt.