Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

7.4.4.8. Vyklizení nemovitosti

Tento obsah již není aktuální.

Tento způsob výkonu rozhodnutí přichází v úvahu, nesplní-li povinný svoji povinnost vyklidit dům, byt či nebytový prostor – zpravidla půjde o výkon rozhodnutí o vyklizení vydaného soudem v řízení o vyklizení nemovitosti.

Vzhledem k tomu, že bytové náhrady při vyklizení bytu byly již zrušeny, v praxi se již neobjevuje přezkoumávání, zda oprávněný skutečně zajistil bytovou náhradu odpovídající exekučnímu titulu.

Soud vyrozumí povinného nejméně 15 dnů předem, kdy bude vyklizení provedeno. Vyrozumí o tom rovněž oprávněného a příslušný orgán obce.

Exekuce vyklizením se provede tak, že se

a) odstraní věci patřící povinnému a příslušníkům jeho domácnosti, jakož i věci, které sice patří někomu jinému, ale jsou se souhlasem povinného umístěny ve vyklizovaném nebo na vyklizovaném objektu,

b) jsou vykázáni povinný a všichni, kdo se tam zdržují na základě práva povinného.

Věci odstraněné z vyklizovaného objektu odevzdají se povinnému nebo některému ze zletilých příslušníků jeho domácnosti. Není-li přítomen vyklizení nikdo, kdo by mohl věci převzít, nebo je-li převzetí věcí odmítnuto, sepíší se věci a dají se na náklady povinného do úschovy obci nebo jinému vhodnému schovateli. Exekutor vyrozumí povinného o tom, komu jeho věci byly dány do úschovy. Věci zjevně bezcenné se zdokumentují a nařídí se jejich zničení. O zničení věci vyrozumí povinného nejméně pět dnů předem, než k němu dojde. Nevyzvedl-li si povinný věci u obce nebo schovatele do šesti měsíců ode dne, kdy byly uschovány, budou prodány na návrh obce (schovatele) podle ustanovení o prodeji movitých věcí. Výtěžek prodeje vyplatí soud povinnému po srážce nákladů úschovy a nákladů prodeje. Věci, které se nepodaří prodat, soud nabídne obci nebo schovateli na úhradu nákladů úschovy za dvě třetiny odhadní ceny; odmítnou-li věci převzít, připadají státu.