Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

7.3.6.7. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé

Tento obsah již není aktuální.

Pro řízení ve věcech péče o nezletilé se zachovává stávající koncepce s drobnými změnami vyvolanými novou hmotněprávní úpravou. Změny se projevují v rozšíření otázek, o kterých bude v řízení rozhodováno, které v některých případech také vyvolávají odlišnou procesní právní úpravu. Zachovává se stávající koncepce demonstrativního výčtu věcí, o nichž je v řízení rozhodováno, do níž se doplňuje i řízení o určení data narození nezletilého dítěte.

Předběžná úprava poměrů nezletilého

– v případě, že se nezletilé dítě ocitlo ve stavu nedostatku řádné péče bez ohledu na to, zda tu je či není osoba, která má právo o dítě pečovat, nebo je-li život dítěte, jeho normální vývoj nebo jiný důležitý zájem vážně ohrožen nebo byl-li narušen, soud předběžným opatřením upraví poměry dítěte na nezbytně nutnou dobu tak, že nařídí, aby dítě bylo umístěno ve vhodném prostředí, které v usnesení označí

– o návrhu, který může podat pouze orgán sociálně-právní ochrany dětí obecný soud navrhovatele rozhodne bezodkladně, nejpozději do 24 hodin od jeho podání. Rozhodnutí, kterým bylo návrhu vyhověno, je vykonatelné vydáním. Jeho výrok je závazný pro každého.

– předběžné opatření trvá po dobu 1 měsíce od jeho vykonatelnosti, lze ho za určitých podmínek prodloužit

Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé

Soud rozhoduje zejména ve věcech:

a) jména a příjmení nezletilého dítěte,

b) péče o nezletilé dítě,

c) výživy nezletilého dítěte,

d) styku s nezletilým dítětem,

e) rodičovské odpovědnosti,

f) poručenství,

g) opatrovnictví nezletilého dítěte,

h) předání nezletilého dítěte,

i) navrácení nezletilého dítěte,

j) pro nezletilé dítě významných, na nichž se rodiče nemohou dohodnout,

k) souhlasu s právním jednáním nezletilého dítěte,

l) zastupování nezletilého dítěte,

m) péče o jmění nezletilého dítěte,

n) ústavní výchovy nezletilého dítěte a jiných výchovných opatření,

o) ochranných opatření,

p) pěstounské péče,

q) určení data narození nezletilého dítěte,

r) přiznání svéprávnosti nezletilému dítěti,

s) přivolení souhlasu a odvolání souhlasu zákonného zástupce k samostatnému provozování obchodního závodu nebo k jiné obdobné výdělečné činnosti.

Pro řízení je příslušný obecný soud nezletilého dítěte. Není-li příslušný soud znám nebo nemůže-li včas zakročit, zakročí soud, v jehož obvodu se nezletilý zdržuje. Jakmile však je to možné, postoupí věc soudu příslušnému.

Řízení podle písm. j), l) a m) lze zahájit jen na návrh zákonného zástupce.

Řízení podle písm. r) a s) lze zahájit jen na návrh nezletilého nebo jeho zákonného zástupce. V těchto řízeních má nezletilý plnou procesní způsobilost, nemusí být zastoupen.

Dítě je v řízení zastoupeno opatrovníkem, kterého soud pro řízení jmenuje. Opatrovníkem soud jmenuje zpravidla orgán sociálně-právní ochrany dětí.

V těchto řízeních rozhoduje soud ve věci samé rozsudkem, a to s největším urychlením.

Předběžně vykonatelné jsou rozsudky

a) odsuzující k plnění výživného,

b) jimiž se prodlužuje trvání výchovného opatření, kterým bylo dítě dočasně odňato z péče rodičů nebo jiné fyzické osoby.

Úkoly soudu při péči o nezletilé

Za účelem ochrany zájmu dítěte soud vede rodiče k nalezení smírného řešení. Soud může rodičům uložit na dobu nejvýše 3 měsíců účast na mimosoudním smírčím nebo mediačním jednání nebo rodinné terapii, nebo jim nařídit setkání s odborníkem v oboru pedopsychologie. Soud vede rodiče, popřípadě poručníky nezletilých k řádnému plnění povinností při péči o nezletilého a správě jeho majetkových záležitostí. Vyřizuje podněty a upozornění fyzických a právnických osob stran péče o nezletilého a činí vhodná opatření. O vhodnosti a účelnosti navržených nebo zamýšlených opatření soud zpravidla zjistí názor orgánu vykonávajícího sociálně-právní ochranu dětí, který je obeznámen s poměry.

Změní-li se poměry, může soud změnit rozhodnutí týkající se výkonu povinností a práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti nebo rozhodnutí o výživném pro nezletilé dítě.

VZOR NÁVRHU NA ÚPRAVU POMĚRŮ NEZLETILÉHO