Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

6.4.2. Ochrana spotřebitele – přehled

Tento obsah již není aktuální.

V občanském zákoníku nalezneme – vedle obecné ochrany slabší strany – tato pravidla na ochranu spotřebitele:

Pravidla na ochranu spotřebitele obsahují i jiné právní předpisy, zejména tyto:

  • Zákon č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru, k němuž podrobněji [[zde]].
  • Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení – zákon po novele účinné od dubna 2012 upravuje některá pravidla pro rozhodčí řízení na ochranu spotřebitele: § 3, zákona č. 216/1994 Sb. stanoví v odst. 3 a 5 požadavky na rozhodčí doložku sjednávanou se spotřebitelem. Nedodržení těchto náležitostí je důvodem pro podání návrhu na zrušení rozhodčího nálezu (§ 31 písm. h), § 3 odst. 3 ve spojení s § 31 písm. b)). Zásadním výdobytkem z hlediska ochrany spotřebitele je pak především možnost hmotněprávního přezkumu rozhodčího nálezu soudem (§ 31 odst. g)), výslovné zakotvení výjimky pro spotřebitele z pravidla, že veškeré námitky nepravomoci rozhodce je třeba uplatnit již při prvním úkonu v rozhodčího řízení (§ 15 odst. 2), a právo spotřebitele bránit se rozhodčímu nálezu z důvodů hmotněprávních ještě i ve fázi exekuce, pokud rozhodčí nález neobsahoval poučení o právu podat návrh na jeho zrušení soudu (§ 35 odst. 1 písm. b)). Podrobnosti a vzory k obraně spotřebitele viz [[zde]].
  • Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Tento zákon upravuje příslušnost finančního arbitra k rozhodování sporů mimo jiné mezi: a) spotřebitelem a věřitelem nebo zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru, b) spotřebitelem a osobou administrující fond kolektivního investování nebo nabízející investice do něj. Finanční arbitr je ze zákona příslušný k rozhodování těchto sporů, pokud je k rozhodování těchto sporů příslušný český soud včetně případů, kdy je sjednána rozhodčí doložka. Řízení u finančního arbitra lze zahájit, dokud nebylo zahájeno řízení ve stejné věci před soudem nebo rozhodčím orgánem (po zahájení řízení před finančním arbitrem již nelze návrh k soudu / rozhodčímu orgánu podat). Řízení probíhá podle správního řádu. Výhodou řízení před finančním arbitrem je, že spotřebitel v případě prohry nenese náklady řízení protistrany. Naopak v případě (i jen částečné) výhry spotřebitele je protistrana povinna zaplatit sankci do státního rozpočtu.
  • Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, má ustanovení na ochranu spotřebitele v § 11a. Podle něj je výrobce a obchodník s elektřinou a plynem povinen uveřejňovat na internetu podmínky dodávek elektřiny a plynu a ceny za ně. Změnu cen je povinen uveřejnit nejpozději 30 dnů přede dnem jejich účinnosti. Spotřebitel (ale i zákazník-podnikatel) je oprávněn [[odstoupit]] od smlouvy o dodávkách elektřiny nebo plynu v případě změny smluvních podmínek nebo zvýšení ceny. Lhůta činí 10 dnů před účinností změny, pokud mu byla změna oznámena nejpozději 30 dnů před účinností změny a byl poučen o právu na odstoupení, v opačném případě je oprávněn odstoupit do 3 měsíců od účinnosti změny. Zákon také modifikuje právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy uzavřené mimo provozovnu podle občanského zákoníku. Lhůta pro toto odstoupení je u smluv o dodávkách elektřiny a plynu do 5 dnů před zahájením dodávky elektřiny nebo plynu, v této lhůtě stačí oznámení o odstoupení odeslat.
  • Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Tento zákon ve vztahu ke spotřebiteli upravuje zejména podmínky poskytování služeb mobilními operátory. V odst. 1, § 63, zákona č. 127/2005 Sb., stanoví náležitosti smlouvy uzavírané mezi spotřebitelem a operátorem. V § 63, zákona č. 127/2005 Sb., v § 64, zákona č. 127/2005 Sb. a v § 65, zákona č. 127/2005 Sb., např. omezuje smluvní volnost operátora, pokud jde o ujednání o ukončení smlouvy, uzavření smlouvy na dobu určitou, stanoví povinnost v případě smlouvy s automatickým prodlužováním informovat spotřebitele 3-1 měsíce před automatickým prodloužením, prohlašuje za neplatná ujednání o takových podmínkách a postupech pro ukončení smlouvy, které jsou odrazující od změny poskytovatele služeb. Stanoví povinnost alespoň 1 měsíc před účinností změny smluvních podmínek tyto zveřejnit a informovat spotřebitele, spotřebitel má právo z důvodu změny odstoupit od smlouvy. Český telekomunikační úřad má právo nařídit operátorovi, aby provedl změnu smlouvy, která je v rozporu se zákonem o elektronických komunikacích nebo se zákonem na ochranu spotřebitele.