Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

6.8.1. Použití NOZ a starého občanského zákoníku (OZ)

Nájem bytu/domu se řídí NOZ ode dne nabytí jeho účinnosti, i když ke vzniku nájmu došlo před tímto dnem, vznik nájmu a práva a povinnosti vzniklé do jeho účinnosti se však posuzují podle dosavadního občanského zákoníku (OZ). To znamená, že nájemní smlouvu není v zásadě nutné v souvislosti s účinností NOZ měnit, práva a povinnosti vzniklé do jeho účinnosti se budou řídit původním zákonem (např. dluh na nájemném) a po nabytí účinnosti nového zákona se začnou řídit NOZ.

Tzv. regulované nájemné

Pokud nájemné nebylo určeno dohodou pronajímatele a nájemce nebo rozhodnutím soudu, ale na základě jiného právního předpisu (regulované nájemné), má pronajímatel právo navrhnout v písemné podobě nájemci zvýšení nájemného. Souhlasí-li nájemce s návrhem na zvýšení nájemného, zaplatí počínaje třetím kalendářním měsícem po dojití návrhu zvýšené nájemné, jak bylo navrženo. Nesdělí-li nájemce v písemné formě pronajímateli do dvou měsíců od dojití návrhu, že se zvýšením nájemného souhlasí, má pronajímatel právo navrhnout ve lhůtě dalších tří měsíců, aby výši nájemného určil soud; návrhu podanému po uplynutí této lhůty soud nevyhoví, namítne-li nájemce, že návrh byl podán opožděně. Soud na návrh pronajímatele rozhodne o nájemném do výše, která je v místě a čase obvyklá s účinky ode dne podání návrhu soudu.