Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

6.9.6. Některá ustanovení o bydlení manželů

Tento obsah již není aktuální.

Manželé mají obydlí tam, kde mají rodinnou domácnost. Žádá-li manžel z vážných důvodů o přeložení rodinné domácnosti, má mu druhý manžel vyhovět, ledaže důvody pro setrvání převažují nad důvody pro tuto změnu. Manželé se mohou dohodnout, že budou bydlet trvale odděleně. Dohoda manželů o odděleném bydlení má stejné právní účinky jako opuštění rodinné domácnosti s úmyslem žít trvale jinde.

Práva jednotlivých manželů

1) pokud má jeden z manželů k domu nebo bytu, v němž mají manželé obydlí, výhradní právo umožňující tam bydlet a není-li to právo závazkové (např. je vlastníkem), vznikne uzavřením manželství nebo vznikem takového práva za trvání manželství druhému z manželů právo bydlení. Manžel, který má právo bydlení, má postavení ručitele svého manžela.

2) pokud má jeden z manželů k domu nebo bytu, v němž mají manželé obydlí, nájemní nebo jiné podobné závazkové právo, vznikne uzavřením manželství nebo vznikem takového práva za trvání manželství společné nájemní právo. Mají-li manželé k domu nebo bytu společné nájemní právo, jsou zavázáni a oprávněni společně a nerozdílně.

3) je možná dohoda manželů o jiném uspořádání než pod body 1) a 2)

Má-li alespoň jeden z manželů právo nakládat domem nebo bytem, ve kterém se nachází rodinná domácnost manželů nebo rodiny, a tohoto domu nebo bytu je k bydlení manželů nebo rodiny nezbytně třeba, musí se zdržet všeho a předejít všemu, co může bydlení znemožnit nebo ohrozit. Manžel zejména nesmí bez písemného souhlasu druhého manžela takový dům nebo byt zcizit nebo k domu, jeho části nebo k celému bytu zřídit právo, jehož výkon je neslučitelný s bydlením manželů nebo rodiny, ledaže zajistí manželovi nebo rodině po všech stránkách obdobné bydlení s bydlením dosavadním. Jestliže manžel jedná bez písemného souhlasu druhého, může se tento druhý manžel dovolat neplatnosti takového právního jednání.

Mají-li manželé společné nájemní právo k domu nebo bytu, ve kterém se nachází rodinná domácnost manželů nebo rodiny, musí se zdržet všeho a předejít všemu, co může bydlení znemožnit nebo ohrozit. Manžel nesmí bez písemného souhlasu druhého manžela nájem ukončit, nebo jej omezit právem, jehož výkon je neslučitelný s bydlením manželů nebo rodiny. Jestliže manžel jedná bez písemného souhlasu druhého, může se tento druhý manžel dovolat neplatnosti takového právního jednání.

Manželé nebo snoubenci se mohou dohodnout i odlišně, ale dohoda nesmí zhoršit postavení nezletilého nesvéprávného dítěte, které v bytě nebo domě žije. Dohoda se dále nesmí dotknout práv třetích osob, ledaže s takovou dohodou souhlasily. Dohoda i souhlas třetích osob musí být písemné.

Ke stejnému tématu také zde a zde