Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

6.4.3. Ochrana slabší strany – přehled

Tento obsah již není aktuální.

V občanském zákoníku nalezneme tato pravidla na ochranu slabší strany.

  • Všeobecný zákaz zneužitíNový občanský zákoník stanoví všeobecné pravidlo na ochranu slabší strany, pokud vstupuje do vztahu s podnikatelem – na toto pravidlo se lze tedy odvolávat vždy, když daný případ nelze podřadit pod některý z konkrétních zákazů uvedených níže. Pravidlo zakazuje podnikateli zneužít své postavení silnější strany:“Kdo jako podnikatel vystupuje vůči dalším osobám v hospodářském styku, nesmí svou kvalitu odborníka ani své hospodářské postavení zneužít k vyjádření nebo k využití závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech stran.“ (odst. 1 § 433, zákona č. 89/2012 Sb.)
  • Zákaz nečitelných nebo nesrozumitelných podmínekOdst. 1 § 1800, zákona č. 89/2012 Sb. chrání slabší stranu formulářové smlouvy před podmínkami, které lze přečíst jen se zvláštními obtíženi nebo které jsou pro osobu průměrného rozumu nesrozumitelné, pokud jsou na újmu slabší straně. Ochrana ovšem neplatí, pokud druhá strana prokáže, že slabší straně byl význam podmínek dostatečně vysvětlen.
  • Zákaz zvláště nevýhodných nestandardních podmínekOdst. 2 § 1800, zákona č. 89/2012 Sb. chrání slabší stranu formulářové smlouvy před podmínkami, které jsou zvláště nevýhodné a zároveň pro to není rozumný důvod. Zejména má jít o případy, kdy se smlouva závažně a bez zvláštního důvodu odchyluje od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech. Soud může v těchto případech rozhodnout tak, že sám dle své úvahy rozhodne o spravedlivém uspořádání vztahu (tj. důsledkem nemusí být jen neuplatnění podmínky, ale tato může být nahrazena nějakou jinou – spravedlivější).
  • Odkaz na obchodní podmínky§ 1799, zákona č. 89/2012 Sb., klade také jisté požadavky na formulářové smlouvy, jestliže se v nich odkazuje na obchodní podmínky. Slabší strana musí být seznámena s významem takového odkazu – tj. že obchodní podmínky jsou součástí smlouvy, i když nejsou pojaty do textu smlouvy. Dokázat to musí druhá („silnější“) strana. Případně stačí prokázat, že slabší strana musela význam odkazu znát. Důsledkem porušení těchto pravidel je neplatnost odkazu, a tedy neuplatnění obchodních podmínek. Blíže viz kapitola „Obchodní podmínky“.
  • PromlčeníSlabší strana je chráněna proti ji znevýhodňující dohodě o prodloužení nebo zkrácení promlčecí lhůty (§ 630, zákona č. 89/2012 Sb.) – k takovému ujednání se nepřihlíží.
  • Vzdání se práva na náhradu újmyNový občanský zákoník obecně umožňuje vzdát se předem práva na náhradu újmy (předem = dříve, než újma vznikla). Proti takovému vzdání se svých práv je do jisté míry chráněna slabší strana, pro niž platí, že se nepřihlíží k ujednání, které „předem vylučuje nebo omezuje právo slabší strany na náhradu jakékoli újmy.“ (§ 2898, zákona č. 89/2012 Sb.).