Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

9.4.10.2. Obnova řízení

Řízení před správním orgánem, které skončilo pravomocným rozhodnutím lze na žádost účastníka obnovit, jestliže:

a) vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit, anebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, nebo

b) bylo zrušeno či změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být obnoveno,

c) a pokud tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování.

Účastník může podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí.

Obnovy řízení se nemůže domáhat ten, kdo mohl důvod obnovy uplatnit v odvolacím řízení.

O obnově řízení rozhoduje správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni.

O obnově řízení může rovněž správní orgán rozhodnout z moci úřední – pokud je dán jeden z předchozích důvodů a na věci je veřejný zájem nebo pokud bylo původního rozhodnutí dosaženo trestným činem.

Odkladný účinek se žádosti o obnovu řízení přiznává jen, pokud hrozí vážná újma účastníkovi nebo veřejnému zájmu.

Pokud správní orgán žádost o obnovu řízení zamítne, oznamuje se toto rozhodnutí pouze účastníkovi, který žádost podal. Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti lze podat odvolání.