Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

14.9. Těhotná nezletilá do 15 let

  • pokud je otcem osoba starší 18 let, pravděpodobně jde o trestný čin pohlavní zneužití (§187 TZ)
  • pokud je otcem osoba mezi 15 a 18 roky, může jít o čin jinak trestný – posuzuje se podle zákona č. 218/2003 Sb. o soudnictví ve věcech mládeže
  • pokud je otcem osoba mladší 15 let, není trestně odpovědná
  • zákonní zástupci nebo osoby, jimž byla těhotná nezletilá svěřená do péče mohou být trestně odpovědní za trestný čin ohrožování výchovy dítěte (§201 TZ)

Gynekolog by měl oznámit zákonným zástupcům, ale i Policii ČR podezření ze spáchání TČ pohlavního zneužití v případě těhotenství pacientky pod 15 let.

                Okruh sociálních dávek a nárok na ně:

                Nezletilá věk do 15 let, otec nezletilý

  • je potřeba dítě soudem svěřit do péče jiné zletilé osobě (nejčastěji rodiče nezletilých) = poručník
  • dávky následně žádá až po svěření soudem osoba uznaná soudem
  • porodné, přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče pro poručníka

Poručník:

Poručník, který o dítě osobně pečuje, má vůči dítěti zásadně všechny povinnosti a práva jako rodič, ale nemá k dítěti vyživovací povinnost. S ohledem na osobu poručníka nebo poměry dítěte, jakož i s ohledem na to, z jakého důvodu rodiče nemají všechny povinnosti a práva, může být výjimečně okruh povinností a práv poručníka omezen. V případě osobní péče o dítě jsou poručník i dítě (poručenec) zabezpečeni dávkami pěstounské péče za stejných podmínek jako pěstoun a dítě svěřené do pěstounské péče.

Jestliže to není v rozporu se zájmy dítěte, jmenuje soud poručníkem především toho, koho doporučili rodiče a pokud nebyl takto nikdo doporučen, má soud ustanovit poručníkem někoho z příbuzných nebo osob blízkých dítěti nebo jeho rodině, popřípadě jiného vhodného člověka. Fyzická osoba, kterou soud jmenoval, může své jmenování do funkce poručníka odmítnout. Poručníkem lze jmenovat jen plně svéprávnou osobu, která způsobem života zaručuje, že je schopna funkci poručníka řádně vykonávat. Do funkce poručníka může soud jmenovat i dvě osoby (budou jimi zpravidla manželé). Pečuje-li poručník o dítě osobně spolu se svým manželem, platí pro tento vztah obdobná zákonná úprava jako pro poměr rodiče a jeho manžela k dítěti.

Dokud není dítěti ustanoven poručník nebo dokud se ustanovený poručník neujme své funkce, vykonává poručenství orgán sociálně-právní ochrany dětí jako veřejný poručník. Pokud se nepodaří najít vhodného člověka, který by mohl poručnictví vykonávat, jmenuje soud do funkce poručníka orgán sociálně-právní ochrany dětí. Toto se týká právního zastupování dítěte, osobní péče je zajištěna např. svěřením dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc či ústavního zařízení.