Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

7.2.11.1. Odvolání

Tento obsah již není aktuální.

Řádným opravným prostředkem proti usnesení nebo rozsudku je odvolání. Proti platebnímu rozkazu, což je zvláštní druh soudního rozhodnutí v tzv. zkráceném řízení, můžeme podat odpor, který má jiné účinky než odvolání. Proti směnečnému nebo šekovému platebnímu rozkazu jsou řádným opravným prostředkem námitky.

Odvolání se podává k soudu, který napadené rozhodnutí vydal. Tento soud poté odvolání (pokud je přípustné a splňuje zákonné náležitosti) postoupí nadřízenému soudu.

Odvolání můžeme podat proti celému rozhodnutí nebo proti jeho části (proti jednotlivému výroku), pokud rozhodnutí ještě nenabylo právní moci, tedy v 15-ti denní lhůtě od doručení rozhodnutí. Odvolání je podáno včas také tehdy, jestliže bylo podáno po uplynutí patnáctidenní lhůty proto, že se odvolatel řídil nesprávným poučením soudu o odvolání. Neobsahuje-li rozhodnutí poučení o odvolání, o lhůtě k odvolání nebo o soudu, u něhož se podává, nebo obsahuje-li nesprávné poučení o tom, že odvolání není přípustné, lze (s určitými výjimkami) podat odvolání až do tří měsíců od doručení. Jak již bylo vysvětleno zde alespoň v poslední den odvolací lhůty musí být odvolání podáno v podatelně u soudu nebo předáno na poště. Pozdě podané odvolání soud odmítne.

Odvolání není přípustné proti usnesení, jímž

a) se upravuje vedení řízení,

b) byl účastník vyzván, aby neúplné, nesrozumitelné nebo neurčité podání doplnil nebo opravil,

c) bylo prominuto zmeškání lhůty,

d) byla nebo nebyla připuštěna změna návrhu,

e) bylo rozhodnuto o svědečném nebo nároku na DPH advokáta, notáře nebo patentového zástupce,

f) byl schválen smír,

g) byl zamítnut návrh na přerušení řízení,

h) byl žalovaný kvalifikovaně vyzván, aby se ve věci písemně vyjádřil,

i) bylo opraveno rozhodnutí, netýká-li se oprava výroku rozhodnutí,

j) bylo rozhodnuto, že doručení je neúčinné,

k) byla uložena povinnost složit zálohu na náklady důkazu,

l) bylo vyhověno návrhu na přezkum evropského platebního rozkazu,

m) bylo nařízeno první setkání s mediátorem,

n) byl zrušen platební rozkaz.

Odvolání není přípustné proti rozsudku, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 10 000 Kč, k příslušenství pohledávky se nepřihlíží (tzv. bagatelní věci).

Odvolání má podobné náležitosti jako žaloba. Kromě náležitostí shodných se žalobou musí být v odvolání označeno, proti kterému rozhodnutí se odvoláváme a v čem spatřuje nesprávnost rozhodnutí soudu prvního stupně. I u odvolání musíme uvést přesně, jak chceme, aby odvolací soud rozhodl. Pokud má být odvolání úspěšné musí obsahovat alespoň jeden ze zákonem stanovených odvolacích důvodů. Zákonnými odvolacími důvody jsou:

– vady řízení

– neúplné zjištění skutkového stavu z důvodu neprovedení navrhovaných důkazů

– nesprávné zjištění skutkového stavu

– nesprávné právní posouzení

– existence nových skutečností vzniklých po vydání rozhodnutí soudu I. stupně, které jsou rozhodné (důležité pro zjištění jiného skutkového stavu)

– existence jiných výjimečných skutečností nebo důkazů, u kterých zákon povoluje jejich uplatnění i v odvolacím řízení, které jsou rozhodné.

Jak již bylo uvedeno výše proti rozsudku pro zmeškání a proti rozsudku pro uznání je možné se odvolat jen z omezených důvodů pro vážné vady řízení.

V zájmu zachování odvolací lhůty lze v zásadě podat jen „holé“ odvolání tj. odvolání bez odůvodnění a odůvodnění je možno zaslat soudu dodatečně (ale v zásadě co nejdříve). Soud by měl případně lhůtu sám stanovit, pokud odůvodnění odvolání dodatečně neobdrží. Dále lze dodatečně zaslat soudu listinné důkazy, na které odvolání odkazuje – k tomu však soud patrně již lhůtu neposkytne a je třeba tak skutečně učinit bez výzvy.

Jestliže odvolání obsahuje všechny náležitosti a je podáno včas, postoupí soud prvního stupně odvolání soudu druhého stupně. Odvolací řízení probíhá podobně jako řízení v prvním stupni, nelze v něm však tvrdit (s určitými výjimkami) nové skutečnosti, které mohl účastník uplatnit již v řízení prvního stupně, a to z důvodu efektivnosti řízení, byť by to mohlo přinést „nespravedlivý“ výsledek.

Soudní poplatek, jde-li o odvolání proti rozsudku, se platí, není-li řízení nebo odvolatel osvobozen. Odvolatel může zkusit případně požádat o osvobození od soudních poplatků, pokud je nemajetný viz zde.

Otázky a odpovědi

Co dělat, když chci pomoci klientovi s odvoláním, ten za mnou ale přišel na poslední chvíli v poslední den lhůty?

Lze podat i tzv. „holé odvolání“, do kterého se napíše v podstatě jen to, kdo se odvolává proti jakému rozhodnutí a že odvolání bude doplněno do … dnů, za což se odvolatel omlouvá. Tím je lhůta k podání odvolání dodržena. Soud pak většinou počká, zda to odvolatel v jím stanovené lhůtě sám doplní.

Obecně když soud vyhodnotí odvolání jako neodůvodněné apod., tak jej nemůže rovnou odmítnout. Vždy nejdřív musí odvolatele ještě v přiměřené lhůtě vyzvat k doplnění a poučit ho, v čem je odvolání špatně… a až pak může odvolání odmítnout.

§ 43 o.s.ř. (1) Předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést. (2) Není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen.