Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

8.2.17.3. Odpor

Tento obsah již není aktuální.

Odpor je opravným prostředkem proti trestnímu příkazu, který se vydává v řízení před samosoudcem. Trestní příkaz se doručuje obviněnému, státnímu zástupci a poškozenému, který uplatnil nárok na náhradu škody. Obviněnému se doručuje do vlastních rukou, náhradní doručení je vyloučeno. Má-li obviněný obhájce, doručí se trestní příkaz též jemu.

Oprávněné osoby: Obviněný, osoby, které jsou oprávněny podat v jeho prospěch odvolání, a státní zástupce.

Odpor se podává ve lhůtě osmi dnů od doručení trestního příkazu k soudu, který trestní příkaz vydal.

Odpor nemusí obsahovat odůvodnění.

VZOR Odporu proti trestnímu příkazu.

Byl-li podán proti trestnímu příkazu oprávněnou osobou ve lhůtě odpor, trestní příkaz se tím ruší a samosoudce nařídí ve věci hlavní líčení; při projednání věci v hlavním líčení není samosoudce vázán právní kvalifikací ani druhem a výměrou trestu obsaženými v trestním příkazu. Jinak se trestní příkaz stane pravomocným a vykonatelným.

Vzhledem k tomu, že po zrušení trestního příkazu není soud vázán posouzením ani trestem v trestním příkazu uloženým, je možné, že dojde k rozhodnutí v neprospěch obviněného, např. zvýšení trestu, změna trestu z alternativního na podmíněný apod. V praxi je tato skutečnost velmi častá. Je proto třeba vždy zvážit, zda (pokud trestný čin byl spáchán a obviněný to nepopírá) trest uložený v trestním příkazu přijmout nebo riskovat, že po hlavním líčení bude obviněný uznán vinným a bude mu uložen horší trest.