Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

9.3.1. Občanství České republiky

Základní úprava je obsažena v zákoně č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky

Státní občanství České republiky se nabývá:

a) narozením,

b) určením otcovství,

c) osvojením,

d) nalezením na území České republiky,

e) udělením,

f) prohlášením, nebo

g) v souvislosti se svěřením do ústavní, pěstounské nebo jiné formy náhradní péče

Podmínky nabytí státního občanství ČR udělením (původně cizinci):

– žadatel je integrován do společnosti v České republice

– žadatel neohrožuje bezpečnost státu, jeho svrchovanost a územní celistvost, demokratické základy, životy, zdraví, nebo majetkové hodnoty

– žadatel má na území ČR povolen trvalý pobyt ke dni podání žádosti nepřetržitě:

o po dobu alespoň 3 roky, jde-li o občana EU o po dobu alespoň 5 let nebo má žadatel povolen trvalý pobyt, jehož délka v součtu s bezprostředně předcházejícím oprávněným pobytem (jiným než trvalým, typicky přechodným) činí alespoň 10 let

– žadatel musí prokázat, že se na území ČR skutečně zdržuje alespoň ½ doby stanovené v předchozím bodu

– žadateli nebyl pravomocně odsouzen pro nedbalostní trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, nebo pro úmyslný trestný čin

– žadatel musí prokázat určeným způsobem znalost českého jazyka a základní znalost ústavního systému České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky

– žadatel v posledních 3 letech před podáním žádosti neporušil závažným způsobem povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů upravujících vstup a pobyt cizinců na území České republiky, veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, důchodové pojištění, zaměstnanost, daně, cla, odvody a poplatky, vyživovací povinnost vůči dítěti, které má trvalý pobyt na území České republiky, nebo veřejnoprávní povinnosti k obci

– žadatel prokáže výši a zdroj svých příjmů

– žadatel prokáže, že v posledních 3 letech před podáním žádosti výrazně a bez vážných důvodů nezatěžoval systém státní sociální podpory nebo systém pomoci v hmotné nouzi

Na udělení státního občanství není právní nárok, o žádosti rozhoduje ministerstvo vnitra. Některé podmínky mohou být částečně nebo úplně prominuty, existují také určité výjimky. V případě schválení žádosti se občanství nabývá složením státoobčanského slibu.

Prokázání státního občanství ČR

Státní občanství České republiky se prokazuje

a) občanským průkazem České republiky,

b) cestovním dokladem České republiky,

c) osvědčením ne starším 1 roku,

d) listinou o nabytí nebo udělení státního občanství České republiky ne starší 1 roku.

Vydávání osvědčení

Osvědčení se vydává na žádost fyzické osoby, o jejíž státní občanství se jedná, zákonného zástupce nebo opatrovníka. V osvědčení se uvádí údaj o tom, že fyzická osoba je k datu jeho vydání státním občanem České republiky, a na žádost i údaj o tom, kdy, jakým způsobem a podle jakého právního předpisu státní občanství nabyla nebo pozbyla, nebo také o tom, že k určitému datu nebo v určitém období byla českým státním občanem či československým státním občanem, případně o tom, že fyzická osoba je státním občanem České republiky od určitého data nepřetržitě do doby vydání osvědčení.

Osvědčení vydává krajský úřad příslušný podle místa trvalého, popřípadě posledního trvalého pobytu fyzické osoby, o jejíž státní občanství se jedná, na území České republiky. Pokud fyzická osoba trvalý pobyt na území České republiky nikdy neměla, je místně příslušným Úřad městské části Praha 1. K žádosti o vydání potvrzení je třeba doložit podklady.