Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

7.2.3. Účastníci řízení a jejich zástupci

Tento obsah již není aktuální.

Účastníci sporného nalézacího občanského soudního řízení jsou označováni žalobce a žalovaný nebo navrhovatel a odpůrce. Účastníci vykonávacího řízení jsou označováni jako oprávněný a povinný.

Účastníkem může být jakákoliv fyzická a právnická osoba (ten, kdo má právní osobnost nebo komu ji zákon přiznává). Tedy například i nezletilé dítě nebo osoba stižená duševní chorobou. Samostatně jednat před soudem ale osoby mohou pouze v rozsahu své svéprávnosti. Ten, kdo nemá plnou svéprávnost, musí mít v řízení zástupce. Nezletilé dítě zastupuje zákonný zástupce, osobu stiženou duševní chorobou opatrovník ustanovený soudem. Soud může také ustanovit opatrovníka ustanovit opatrovníka také neznámým dědicům zůstavitele, nebyl-li dosud v řízení o dědictví stanoven okruh jeho dědiců, účastníku, jehož pobyt není znám, jemuž se nepodařilo doručit na známou adresu v cizině, který byl stižen duševní poruchou nebo z jiných zdravotních důvodů se nemůže nikoliv jen po přechodnou dobu účastnit řízení nebo který není schopen srozumitelně se vyjadřovat.

I osoby, které mít zástupce v řízení před okresními a krajskými soudy nemusí, se mohou nechat zastoupit. Zastoupit se můžeme nechat tzv. obecným zmocněncem nebo advokátem (příp. notářem). Obecným zmocněncem může být jakákoliv fyzická osoba, která má plnou svéprávnost a je způsobilá zastupovat před soudem. Můžeme se tedy v případě zájmu nechat zastoupit příbuzným, kamarádem nebo cizí osobou. Obecný zmocněnec může mít podobná práva jako advokát: může nahlížet do spisu, činit různé procesní úkony, navrhovat důkazy atd. Soud může vyloučit jako obecného zmocněnce osobu, u níž je podezření, že zastupuje jako obecný zmocněnec opakovaně a za úplatu, což mohou činit pouze advokáti a notáři.

Plnou moc lze udělit jako procesní plnou moc, v rámci níž je zmocněnec v konkrétním řízení oprávněn provádět všechny úkony účastníka nebo jako plnou moc k určitému úkonu/určitým úkonům. Rozsah plné moci je třeba vymezit v jejím textu. Advokátu a notáři lze udělit pouze procesní plnou moc, která nemůže být omezena pro jednotlivé úkony.

Vzor plné moci zde