Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

14.1. Úvod

Dítě (dítětem se rozumí nezletilá osoba) je jedinec, který vyžaduje zvláštní ochranu a péči. Tato ochrana je mu poskytována především v prostředí jeho rodiny. V případě, že mu ji rodina v dostatečné míře nezabezpečí, dochází k intervenci (zásahu) státu. Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Přitom se přihlíží i k širšímu sociálnímu prostředí dítěte. Státem garantované ochraně dětí se říká „sociálně – právní ochrana dětí“ a zajišťují ji speciální orgány. Těmito orgány jsou obecní a krajské úřady, resp. jejich orgány sociálně právní ochrany dětí (tzv. OSPOD), Ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí působí jako ústřední orgán podle množství mezinárodních smluv a podle evropských nařízení. Předmětem jeho činnosti je zejména pomoc při vymáhání výživného, mezinárodní únosy, zjištění práva styku a mezinárodní osvojení. Blíže viz zde

Místní příslušnost krajského úřadu, obecního úřadu obce s rozšířenou působností a obecního úřadu se řídí místem trvalého pobytu dítěte, není-li zákonem stanoveno jinak.

Nejvýznamnějšími předpisy, které upravují sociálně-právní ochranu dětí jsou zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí a zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník. Děti, na které se sociálně-právní ochrana zejména zaměřuje, vyjmenovává § 6, zákona č. 359/1999 Sb.:

Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti,

a) jejichž rodiče

1. zemřeli,

2. neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo

3. nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti;

b) které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy;

c) které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky podle zákona upravujícího přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití;

d) které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte;

e) na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu;

f) které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců;

g) které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami;

h) které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty nebo osobami požívajícími doplňkové ochrany, a které se na území České republiky nacházejí bez doprovodu rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu; pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí.

V zákoně o sociálně právní ochraně dětí je rovněž upravena pěstounská péče a její podmínky. Této problematice se zde ale věnovat nebudeme, pouze v podkapitole 14.7. odkazujeme na novou úpravu finančního zabezpečení pěstounů a dětí v pěstounské péči.