Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

7.4.3.5. Účastníci řízení

Tento obsah již není aktuální.

Účastníky exekučního řízení jsou oprávněný a povinný.

Prokáže-li se, že po zahájení exekučního řízení nastala právní skutečnost, s níž právní předpisy spojují převod nebo přechod práva oprávněného, o něž v exekučním řízení jde, do řízení namísto dosavadního oprávněného vstupuje jeho právní nástupce. Ten, kdo nastupuje do řízení na místo dosavadního oprávněného, musí přijmout stav řízení, jaký tu je v době jeho nástupu do řízení. Toto se týká zejména dědění – např. pokud klient zdědí nemovitost, na kterou byla vůči zůstaviteli jako povinnému nařízena exekuce prodejem nemovitosti, vstoupí klient do probíhajícího exekučního řízení jako povinný.

Jsou-li exekučním příkazem postiženy věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty patřící do společného jmění manželů (SJM), je účastníkem exekučního řízení, pokud jde o tyto věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty, i manžel povinného.

V praxi to znamená, že i když je povinným jen jeden z manželů (protože jen proti němu existuje exekuční titul), může se exekuce dotknout i druhého z manželů. Podrobně k exekuci manželů viz zde.

Při provádění exekuce jsou zákonem vymezené osoby a orgány povinny poskytnout součinnost. V první řadě jde o oprávněného, kterého může exekutor vyzvat, aby navrhl, jakým způsobem má provést exekuci, a označil plátce mzdy povinného či jiného pravidelného příjmu povinného, popřípadě fyzickou nebo právnickou osobu, vůči které má povinný pohledávku (včetně peněžního ústavu). Dále jde i o povinného, kterého může exekutor předvolat a vyzvat ho k dobrovolnému splnění povinnosti, kterou mu ukládá exekuční titul, a k prohlášení o majetku povinného. Dále je exekutor oprávněn požadovat součinnost i od třetích osob – od soudů, orgánů státní správy a samosprávy, obcí, notářů, Policie ČR, katastru nemovitostí, registru motorových vozidel, zdravotních pojišťoven, správ sociálního zabezpečení, bank, pojišťoven, pošt, provozovatelů telekomunikačních služeb atd. (celý výčet je uveden v § 33 zákona č. 120/2001 Sb.). Za nesplnění povinnosti poskytnout bezplatně exekutorovi součinnost je exekutor oprávněn ukládat pořádkové pokuty.