Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

8.1.2.7. Věk

Tento obsah již není aktuální.

Trestně odpovědný je ten, kdo v době spáchání trestného činu dovršil 15 rok věku.

Osoby mladší 15 let označuje trestní zákoník jako děti. Pokud se dítě dopustí jednání jinak trestného, mohou mu být uložena příslušná opatření podle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, avšak jedině v řízení podle občanského soudního řádu, ledaže by zákon o soudnictví nad mládeží stanovil něco jiného.

Osoby ve věku 15 až 18 let označují předpisy trestního práva za mladistvého a primárně se ve věci odpovědnosti za trestné činy (které se u mladistvých nazývají provinění) uplatní zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže. Obecných předpisů trestního práva hmotného i procesního se užije jen v případě, pokud zákon o soudnictví ve věcech mládeže nestanoví jinak.

Výhradně na základě obecných předpisů trestního práva lze postupovat vůči osobám starším 18 let. Ve vztahu k věkovému ukazateli pachatele zná trestní zákoník též pojem pachatel ve věku blízkém věku mladistvých. Samotná skutečnost, že pachatelův věk je blízký věku mladistvým, je na základě § 41 TZ polehčující okolností. Takovémuto pachateli lze též v některých případech uložit výchovná opatření dle zákona soudnictví nad mládeží (takovýto postup jinak vůči dospělému pachateli možný není).