Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

8.2.18.3. Výkon trestu domácího vězení

Tento obsah již není aktuální.

V rozhodnutí ukládajícím trest domácího vězení soud stanoví časové období, ve kterém je odsouzený povinen se zdržovat v určeném obydlí nebo jeho části, v pracovních dnech, ve dnech pracovního klidu a pracovního volna.

Po právní moci rozhodnutí zašle soud odsouzenému a příslušnému středisku Probační a mediační služby nařízení výkonu trestu domácího vězení, v němž určí:

  1. počátek výkonu trestu, který se určí tak, aby si odsouzený mohl obstarat své záležitosti,
  2. místo výkonu trestu, které se určí v místě trvalého nebo skutečného pobytu s přihlédnutím k osobním a rodinným poměrům a k místu výkonu zaměstnání a možnostem dopravy do zaměstnání

Změna podmínek výkonu trestu

Na návrh odsouzeného, státního zástupce nebo probačního úředníka nebo i bez takového návrhu rozhodne soud z důležitých důvodů o změně místa výkonu trestu domácího vězení, o změně doby, kdy se zde má odsouzený zdržovat v obydlí, nebo o změně přiměřených omezení a přiměřených povinností stanovených odsouzenému. Přitom nesmí v neprospěch odsouzeného změnit počet hodin v týdnu, po které se má odsouzený zdržovat v obydlí, a rozsah přiměřených omezení a přiměřených povinností. Proti tomuto rozhodnutí je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek.

Kontrola výkonu trestu domácího vězení

Kontrolu výkonu trestu upravuje vedle trestního řádu také vyhl. č. 456/2009 Sb.

Kontrolu výkonu trestu domácího vězení zajišťuje Probační a mediační služba ve spolupráci s provozovatelem elektronického kontrolního systému, který umožňuje detekci pohybu odsouzeného nebo namátkovou kontrolou prováděnou probačním úředníkem.

Odsouzený má povinnost poskytnout při kontrole součinnost. Součinnost odsouzeného spočívá zejména v umožnění kontroly přítomnosti odsouzeného v místě a době výkonu tohoto trestu probačním úředníkem, včetně umožnění jeho vstupu do obydlí odsouzeného a ve spolupráci při plnění soudem uložených přiměřených omezení a přiměřených povinností směřujících k tomu, aby odsouzený vedl řádný život, při plnění výchovných opatření a při kontrole, zda odsouzený nahrazuje způsobenou škodu. Je-li odsouzenému známo, že nebude moci plnit podmínky výkonu trestu domácího vězení v stanoveném místě a čase, oznámí tuto skutečnost neprodleně probačnímu úředníkovi a soudu, který trest uložil. Probační úředník v takovém případě bezodkladně informuje soud o vlastních zjištěních k důvodům neplnění podmínek výkonu trestu.

Nedodržuje-li odsouzený stanovené podmínky domácího vězení a uložená přiměřená omezení a přiměřené povinnosti, sdělí tuto skutečnost provozovatel elektronického kontrolního systému nebo probační úředník vykonávající kontrolu bezodkladně soudu, který výkon trestu nařídil. Probační úředník projedná porušení podmínek s odsouzeným, prověří tvrzení odsouzeného a soudu zašle stanovisko odsouzeného a záznam o prověření tvrzení odsouzeného o důvodech porušení podmínek výkonu trestu.

Odklad a přerušení výkonu trestu domácího vězení

Přerušit nebo odložit výkon trestu domácího vězení může soud z důležitých důvodů na potřebnou dobu. Pominou-li důvody, přerušení nebo odložení se odvolá. Doba, po kterou byl výkon trestu domácího vězení odložen nebo přerušen, se nezapočítává do doby výkonu trestu. Proti rozhodnutí je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek.

Přeměna trestu domácího vězení v trest odnětí svobody

O přeměně trestu domácího vězení v trest odnětí svobody rozhodne předseda senátu na návrh probačního úředníka nebo i bez takového návrhu ve veřejném zasedání. Důvodem přeměny může být, že se pachatel v období od odsouzení do skončení výkonu trestu:

  1. vyhýbá nástupu výkonu trestu
  2. bez závažného důvodu poruší podmínky výkonu trestu
  3. maří výkon trestu nebo zaviněně trest nevykonává ve stanovené lhůtě

Každý den nevykonaného trestu domácího vězení se počítá jako jeden den odnětí svobody. Proti rozhodnutí o přeměně je přípustná stížnost, jež má odkladný účinek.

Přeměna trestu odnětí svobody na domácí vězení

Soud může po výkonu poloviny uloženého trestu odnětí svobody (nebo podle rozhodnutí prezidenta České republiky zmírněného trestu) přeměnit odsouzenému za přečin zbytek trestu v trest domácího vězení, jestliže odsouzený po právní moci rozsudku, zejména ve výkonu trestu svým chováním a plněním svých povinností prokázal polepšení a může se od něho očekávat, že v budoucnu povede řádný život. Při přeměně trestu odnětí svobody v trest domácího vězení se každý den nevykonaného zbytku trestu odnětí svobody počítá za jeden den trestu domácího vězení.

Náklady výkonu trestu domácího vězení

Denní sazba nákladů na výkon trestu domácího vězení činí podle vyhl. č. 458/2009 Sb. 50 Kč. Odsouzený může být vyzván po skončení výkonu trestu nebo v jeho průběhu k úhradě nákladů. Pokud nezaplatí do 30 dnů na účet soudu, mohou být tyto vymáhány.