Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

2.3. Právní odvětví

Nejdůležitějšími právními odvětvími jsou:

a) Ústavní právo – obsahuje předpisy, které upravují základní otázky týkající se uspořádání státu, vztahů mezi nejvyššími státními orgány a dále základní otázky týkající se postavení jednotlivce ve společnosti, respektive jeho základní práva a povinnosti. Jádro ústavního práva tvoří Ústava ČR a Listina základních práv a svobod.

b) Správní právo – zahrnuje obrovské množství předpisů, které upravují nejrůznější oblasti, kde stát nebo jiné veřejnoprávní korporace (obce, kraje) provádí takzvanou veřejnou správu. Vztahuje se na rozdíl od ústavního práva zpravidla na činnost státních orgánů na úrovních nižších než je parlament a vláda. Věcné vymezení oblastí, kde stát nebo jiné veřejnoprávní subjekty vykonávají veřejnou správu je velmi široký. Zahrnuje oblasti od policejní správy, přestupků, stavebního řízení, vodohospodářské správy, hygienické správy, správy školství, zdravotnictví, dopravy, správy telekomunikací a médií atd. Správní právo také upravuje vztahy mezi jednotlivými vykonavateli veřejné správy.

c) Trestní právo – je speciálním právním odvětvím, které se soustřeďuje na trestání pachatelů trestných činů, což jsou zpravidla nejzávažnější formy porušení práva. Trestní právo hmotné upravené v trestním zákoníku stanovuje jaká jednání jsou považována za trestné činy a jaké tresty se za ně ukládají. Postup soudů v trestním řízení vedeném proti pachatelům trestných činů je pak upraven v trestním řádu jakožto základní normě trestního práva procesního.

d) Občanské právo – upravuje především majetkové právní vztahy mezi fyzickými a právnickými osobami a státem a dále práva týkající se občanskoprávní ochrany osobnosti. Mezi nejvýznamnější majetková práva, na která se předpisy občanského práva vztahují, patří takzvaná práva věcná (vlastnické právo, spoluvlastnictví, držba, zástavní právo, atd.), práva závazková (nejčastěji práva ze smluv), dědické právo a práva vyplývající z občanskoprávní odpovědnosti za škodu.

Dále upravuje i majetkové vztahy vznikající mezi podnikateli při jejich podnikání. Speciální oblastí občanského práva je pak právo obchodních korporací (společností), což je oblast upravující fungování speciálních právnických osob (s.r.o., a.s., v.o.s., družstev), které jsou zakládány nejčastěji za účelem podnikání.

e) Pracovní právo – upravuje především pracovní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Stanovuje podmínky, za kterých zaměstnanec vykonává pro zaměstnavatele práci a jaká mají oba práva a povinnosti.

f) Rodinné právo – se snaží regulovat vztahy mezi manželi, mezi rodiči a dětmi a některé jiné vztahy týkající se například náhradní rodinné péče. Soustřeďuje do sebe normy, které upravují některé otázky týkající se manželství, vyživovací povinnosti, rodičovských povinností a ochrany dětí. V některých bodech se rodinné právo významně prostupuje zejména s právem občanským a správním.

g) Právo sociálního zabezpečení – je speciálním odvětvím, které upravuje právní vztahy týkající se systému sociálního zabezpečení fyzických osob, které je organizované státem nebo jinými subjekty veřejného práva. Patří tam celá oblast sociálních dávek, sociální pomoci a sociální péče.

Kromě zmíněných právních odvětví zná tradiční kvalifikace ještě některá další jako je třeba právo finanční, právo životního prostředí, právo k nehmotným statkům a další odvětví, která zaujímají v kvalifikaci též významné místo, ale nesouvisí příliš s prací terénního sociálního pracovníka.