Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

10.6.2. Dohoda o provedení práce

Tento obsah již není aktuální.

Povinnými náležitostmi dohody o provedení práce jsou (kromě obecných náležitostí platného právního úkonu):

  • doba, na kterou se dohoda uzavírá (v rozsahu nejvýše 300 hodin/rok)
  • písemná forma

Ukončení dohody

Zákoník práce nemá zvláštní pravidla pro ukončení dohody o provedení práce. Způsoby ukončení si lze buď zvláště upravid v DPP, jinak platí, že dohoda končí dohodou smluvních stran o jejím ukončení, a také vykonáním sjednané práce.

Rozsah práce

Na základě dohody o provedení práce může zaměstnanec pro stejného zaměstnavatele pracovat nejvýše 300 hodin v kalendářním roce. (= má-li více zaměstnavatelů na DPP, může u každého z nich odpracovat 300 hodin / kalendářní rok). Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce

Rozvržení pracovní doby

Zaměstnavatel nemusí rozvrhovat zaměstnanci pracovní dobu, v takovém případě si zaměstnanec rozvrhne pracovní dobu sám.

Pokud zaměstnavatel zaměstnanci pracovní dobu rovrhuje, není při tom vázán ustanoveními zákoníku práce o pracovní době a době odpočinku. Je vázán pouze pravidlem, že výkon práce nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.

Překážky v práci a dovolená

Překážky na straně zaměstnance se u DPP neuplatní, právo na jiné osobní překážky na straně zaměstnance však lze v DPP sjednat.

Dovolená se u zaměstnance na DPP neuplatní, lze ji však v dohodě sjednat.

Odměna za práci

Odměna za práci konanou na DPČ a DPP se nazývá „odměna z dohody“. Odměna z dohody by měla být sjednána v těchto dohodách. Právní úprava mzdy a platu se na ni nevztahuje s výjimkou minimální mzdy.

Pracovní cesta

Právní úprava pracovní cesty se na zaměstnance na DPP vztahuje. Naopak právní úprava cestovních náhrad nikoli. Je proto vhodné, aby zaměstnanec, který souhlasí s vysíláním na pracovní cesty, měl v dohodě také výslovně sjednáno právo na cestovní náhrady.