Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

3.2. Právní poradenství a konzultace

Bezplatnou pomoc při řešení právních problémů se může jednotlivec pokusit získat různými způsoby. Řešení bude jednodušší, pokud má dotyčný přístup k internetu.

O souhrn informací týkající se bezplatné právní pomoci se pokouší stránky http://www.probonoaliance.cz a spolupracující http://www.probonocentrum.cz

Pro bono aliance sdružuje advokáty, kteří bezplatně poskytují právní pomoc jednotlivcům a skupinám, pro které by jinak byla kvalifikovaná právní pomoc z finančních či jiných důvodů nedostupná. Jedná se například o oběti domácího násilí, pacienty, spotřebitele, děti, uprchlíky, oběti diskriminace, subjekty ochrany životního prostředí apod. Provozuje také portál http://www.potrebujipravnika.cz, který pomáhá s řešením právních problémů, i když neposkytuje přímo poradenství pro konkrétní právní situaci. Je zde ale možné naleznout nejen právní rozbor různých životních situací a jejich řešení, ale i podrobnou informaci o tom, jak bezplatná právní pomoc funguje, kdo ji vykonává a jak ji dosáhnout. Nejedná se, ani se nemůže jednat o vyčerpávající přehled, protože okruh subjektů, které onu službu poskytují, je proměnlivý.

Příklady subjektů, u kterých je možné hledat bezplatnou právní pomoc s konkrétní situací:

Česká advokátní komora (ČAK) poskytuje bezplatnou právní pomoc ve svých regionálních centrech. Pro její poskytnutí je nutné se do kanceláře ČAK osobně dostavit, respektovat úřední hodiny a časový rozsah konzultace (cca 15-20min) a většinou se i předem objednat. Úskalím této pomoci je skutečnost, že pracovníci ČAK poskytují právní radu na obecné bázi, neřeší tedy konkrétní případ, nestudují dokumenty žadatele, nesepisují právní dokumenty ani podání, nepřebírají zastoupení. Na druhou stranu se neprověřuje nemajetnost žadatele a o získání této služby se tedy může pokusit kdokoli (kromě podnikatele s právním problémem souvisejícím s jeho podnikáním). Podrobnosti na stránkách ČAK zde.

Občanské poradny jsou nevládní organizace, které poskytují nezávislé, odborné, nestranné a bezplatné sociálně-právní odborné poradenství. V České republice existuje kolem 40 občanských poraden, jejichž síť pokrývá území všech krajů ČR.

Pracovníci občanských poraden řeší konkrétní právní problémy žadatele a pomohou i se sepsáním potřebných podání. Neprověřují nemajetnost žadatele, ale právní služba je omezena na ty právní oblasti, ze kterých žadatelům vzešla těžká životní situace, tedy typicky oblast sociálního práva, pracovněprávní vztahy, bydlení, rodinné právo, náhrada škody, právo životního prostředí, ochrana spotřebitele, trestní právo, apod.

Adresář sítě občanských poraden je zde.

V některých právnických fakultách a tzv. právních klinikách vznikající při některých fakultách poskytují bezplatnou právní pomoc studenti pod dohledem vyučujícího nebo advokáta. Pomoc je poskytována především formou konzultace, ale může se jednat i o sepsání dokumentu nebo podání. Kontakty a podrobnosti týkajících se těchto služeb jsou zde.

Další možnosti bezplatných právních konzultací se týkají subjektů, které poskytují právní pomoc jen v určitém právním oboru:

Poradna při finanční tísni se zaměřuje na pomoc při prevenci a vzniku tíživé finanční situace. Nabízí konzultace ohledně schopnosti klient splácet dluhy, pomoc při komunikaci s exekutory či soudy, apod. Pomáhá také při sestavení návrhu na oddlužení (osobní bankrot). Výslovně však vylučuje zastupování v řízeních a právní pomoc ve smyslu zákona o advokacii. www.financnitisen.cz

Společnost Člověk v tísni prostřednictvím svých regionálních poboček poskytuje poradenství v oblasti bydlení, řešení dluhů, zaměstnání i rodině-právní. S klienty pracuje komplexně. Zastoupení pro soudní či jiná řízení však není možné. Právní a sociální poradenství poskytují rovněž dluhové poradny.

Právní poradna nevládní neziskové organizace Transparency International (TI) se zase zaměřuje na pomoc občanům, kteří se setkají s korupčním jednáním, a to v široké právní oblasti (pracovně-právní, veřejné zakázky, volby, územní samospráva, apod.). Kontakt na právní poradnu TI je zde.

Nadace Naše dítě poskytuje poradenství pro oblast rodinných vztahů, pěstounské péče, osvojení, ústavní výchovy, apod. Provozuje bezplatnou Linku právní pomoci, kde je možné dotazy pokládat telefonicky a e-mailem. Kontakt je zde.

Za zmínku stojí snad i fakt, že určitou formu bezplatné právní pomoci podávají například i některé obce formou právních nebo sociálně-právních poraden.

Kromě toho je možné se na webu setkat s množstvím adres, kde je nabízena i poskytována bezplatná právní konzultace. Úskalím těchto služeb je však skutečnost, že žadatel neví, kdo a na jaké úrovni mu právní pomoc poskytuje, a proto je i problematické se na kvalitu takto poskytnuté služby spolehnout.