Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

7.4.5. Exekuce manželů

Tento obsah již není aktuální.

Exekuce manželů může mít více podob, které určují, do jaké míry bude exekucí postižen majetek druhého manžela. Níže v textu používáme zkratku „SJM“ pro společné jmění manželů. K rozlišení majetku a závazků spadajících do SJM a výlučného majetku nebo závazků viz kapitola Společné jmění manželů a následující kapitoly.

EXEKUCE VEDENÁ PROTI OBĚMA MANŽELŮM („Povinní“ = manžel i manželka)

Pokud je exekuční titul namířen proti oběma manželům a oba jsou povinnými v rámci exekučního řízení, podléhá exekuci veškerý majetek v SJM i veškerý výlučný majetek obou manželů (samozřejmě pouze majetek, který obecně exekucí postihnout lze). Typicky půjde o úvěr/půjčku, k níž se druhý z manželů také zavázal jako tzv. spoludlužník.

EXEKUCE VEDENÁ PROTI JEDNOMU Z MANŽELŮ (druhý manžel = „Manžel povinného“)

Exekuce vedená proti jednomu z manželů (povinným je podle pravomocného exekučního titulu pouze jeden z manželů) se druhého manžela může dotýkat z různých směrů.

1) ZÁVAZEK SPADÁ DO SJM

– tedy převzal ho jeden z manželů za trvání manželství a druhý manžel s tím buď tiše souhlasil, nebo alespoň poté, co to zjistil, neprojevil nesouhlas vůči věřiteli bez zbytečného odkladu

– pak lze tento závazek uspokojovat z výlučného majetku dlužníka, z celého sjm a také přikázáním pohledávky z účtu druhého manžela; bližší vymezení také zde.

Manžel dlužníka pak bývá označen jako „manžel povinného“. Pokud je v exekuci (také) postiženo sjm, vztahuje se na celé sjm zákaz dispozice s majetkem počínaje sdělením o zahájení exekuce viz dispoziční zákazy.

Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného bude zastaven, nejsou-li na něm ani z části uloženy peněžní prostředky, které by jinak náležely do společného jmění manželů. Není-li prokázán opak, má se za to, že peněžní prostředky na účtu manžela povinného by náležely do společného jmění manželů.

V tomto případě již nelze postihnout mzdu druhého z manželů srážkami ze mzdy, jak tomu v minulosti bylo.

2) ZÁVAZEK NESPADÁ DO SJM

– jde o výlučný závazek dlužníka vzniklý před uzavřením manželství, jde o dluh vzniklý sice za trvání manželství, ale

a) druhý manžel projevil nesouhlas vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl (stačí doporučeným dopisem obsahujícím informace, které manžel povinného zjistil a vyjádření jeho nesouhlasu – uschovat poté kopii dopisu a doručenku),

b) jde o povinnost dlužníka hradit výživné (typicky na dítě z předchozího manželství)

nebo c) jde o dluh z protiprávního činu dlužníka

– pak lze tento závazek uspokojit z výlučného majetku dlužníka a ze sjm pouze do výše již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno (§732 NOZ)

– v praxi tedy v rámci exekučního řízení dojde rozhodnutím soudního exekutora k určité formě teoretického vypořádání sjm (podle zásad § 742 NOZ), z čehož vyplyne souhrn a výše majetku, kterou je možno v rámci exekuce postihnout a která se stane majetkem druhého manžela

– pokud exekutor stanoví postižitelný podíl sjm nesprávně, může se druhý manžel domáhat částečného zastavení exekuce – v tomto řízení bude prokazovat nesprávnost vypořádání sjm podle zásad ust. § 742 NOZ

EXEKUCE VEDENÁ PROTI JEDNOMU Z MANŽELŮ V PŘÍPADĚ ZMĚNY OBSAHU NEBO REŽIMU SPRÁVY SJM

Nový občanský zákoník dává od roku 2014 manželům možnost změnit smluvně nebo rozhodnutím soudu obsah nebo režim správy jejich společného jmění manželů. K rozdělení jednotlivých typů změn obsahu a režimu správy viz zde.

Ne každá dohoda mezi manželi však splňuje zákonné podmínky úpravy rozsahu a/nebo správy sjm – musí jít buď o smlouvu o manželském majetkovém režimu zavedenou v Seznamu listin vedeném podle notářského řádu, nebo o rozhodnutí soudu. Veřejný seznam listin zde. Pokud se manželé rozhodnou k tomuto kroku, doporučujeme se s žádostí o sepis dohody nebo s návrhem k soudu obrátit na notáře nebo advokáta. Manželé mohou své majetkové poměry také uspořádat „obyčejnou“ dohodou mezi sebou, kterou uzavřou ústně nebo písemně a nezveřejní ji ve výše uvedeném Seznamu. V takovém případě ale dohoda nechrání druhého manžela vůči věřiteli – lze nařídit exekuci ve smyslu ust. § 262a odst. 3 o.s.ř. i na majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že byl zákonný režim společného jmění manželů (nekvalifikovanou formou) změněn.

Před zahájením exekuce na majetek ve společném jmění manželů zjistí soudní exekutor (při výkonu rozhodnutí soud), zda je v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeném podle notářského řádu evidována smlouva o manželském majetkovém režimu nebo rozhodnutí soudu o zrušení společného jmění manželů, jeho obnovení nebo zúžení jeho stávajícího rozsahu, anebo dohoda nebo rozhodnutí soudu o změně smluveného režimu nebo režimu založeného rozhodnutím soudu. Při zahájení exekuce pak exekutor vychází z obsahu listiny, tj. měl by nařídit exekuci pouze v rozsahu změněného sjm.

V praxi může tento postup přinášet problémy – viz rozbor zde.

POZOR – věřitel se může domáhat uspokojení svého závazku jako by smlouvy nebo rozhodnutí soudu o zúžení/zrušení sjm nebylo, pokud závazek jednoho z manželů vůči němu vznikl méně než 6 měsíců před uzavřením smlouvy/rozhodnutím soudu.

V praxi stále není jednoznačně judikaturou stanoveno, zda předmanželská smlouva nezadluženého manžela před exekucí ochrání či nikoliv a když ano, tak v jaké podobě a situaci musí být sepsána. V současnosti běží několik řízení v této věci, postupy soudů dosud nejsou jednotné. Nejvyšší ani Ústavní soud se k věci zatím nijak závazně nevyjádřil.

MOŽNOSTI OBRANY DRUHÉHO MANŽELA

Lze očekávat, že soudní exekutoři budou spíše postupovat tak, že v rámci exekuce budou chtít postihnout co možná nejvíce majetku tak, aby v zákonných limitech co nejsnadněji a nejrychleji vymohli dlužnou pohledávku. Bude tedy zpravidla na druhém manželovi, aby se v exekučním řízení bránil buď návrhem na částečné zastavení exekuce, nebo návrhem na vyloučení (věci) z exekuce.

Pokud jednání manžela a poměry v manželství naznačují, že by se manžel mohl dostat do dluhů, je na místě zvážit preventivné opatření – zúžení rozsahu sjm a/nebo úprava jeho správy.

EXEKUCE PŘIKÁZÁNÍM POHLEDÁVKY Z ÚČTU MANŽELA

Jde o situaci, kdy závazek není součástí sjm, ale exekutor postihne peněžní prostředky na účtu manžela povinného. V takovém případě má manžel povinného dle ust. § 304b o.s.ř. právo na vyplacení poloviny prostředků, které byly na účtu v okamžiku doručení exekučního příkazu, případně dvojnásobku životního minima, pokud je dvojnásobek životního minima vyšší než 1/2 zůstatku na účtu v okamžiku doručení exekučního příkazu. O tomto svém právu musí být manžel povinného poučen v exekučním příkazu. Jde o reálný projev principu zakotveného v ust. § 732 občanského zákoníku, který dovoluje postihnout pouze tzv. vypořádací podíl sjm manžela povinného.

PREVENCE

– v obavě z možnosti vzniku zadlužení druhého manžela je možné smluvně nebo rozhodnutím soudu modifikovat rozsah a/nebo správu sjm kvalifikovanou formou – písemnou dohodou, zveřejněnou v Seznamu listin o manželském majetkovém právu nebo rozhodnutím soudu – k tomu viz zde

ČÁSTEČNÉ ZASTAVENÍ EXEKUCE

Návrh na částečné zastavení exekuce – zpravidla v rozsahu konkrétního exekučního příkazu nebo konkrétní části majetku, může podat druhý z manželů, který není povinným z exekučního titulu, pokud je účastníkem řízení. Zpravidla tím bude bránit svůj výlučný majetek, který nespadá do sjm, ale je exekucí postižen jako by do sjm spadal. Prokazovat se bude zejména nabytí tohoto majetku a výlučné vlastnictví nedlužícího manžela.

Naopak si lze představit situaci, kdy bude druhý manžel prokazovat, že majetek je v sjm – pokud bude exekucí postižen např. byt, který dle zápisu v katastru nemovitostí vlastní pouze manžel dlužník, ale ve skutečnosti byl pořízen za trvání manželství za společné prostředky a ve skutečnosti tedy je v sjm. V zájmu druhého manžela nedlužníka je prokázat, že dům je v sjm, aby byl ve smyslu ust. § 732 postižen pouze vypořádací podíl dlužníka a nikoliv celý byt.

Dále lze tento způsob použít v případě, že manželství trvá, exekuce směřuje pouze proti jednomu z manželů, druhý manžel je účastníkem řízení, jsou splněny podmínky pro aplikaci ust. § 732 NOZ, (viz výše, exekuce by měla postihnout sjm pouze do výše vypořádacího podílu dlužníka na sjm) a exekuce směřuje proti celému sjm. Níže uvedený vzor je pro tento případ nevhodný.

Dále lze tento způsob použít v případě, že exekuční příkaz vymáhá pohledávku nedovoleným způsobem – např. postihuje nedlužícího manžela srážkami ze mzdy. Srážky ze mzdy k vydobytí závazku druhého z manželů nelze nařídit ani provádět od 1.7.2015, je třeba se bránit návrhem na částečné zastavení exekuce.

V návrhu je třeba přesně vymezit důvody, pro které se navrhovatel (druhý manžel) domnívá, že závazek nespadá do sjm nebo jej nelze uspokojovat z celého sjm a dále přesně specifikovat, v jakém rozsahu by měla být exekuce zastavena. Návrh je třeba podat do 15 dnů od okamžiku, kdy se navrhovatel dozví o důvodu pro zastavení exekuce (v praxi tedy zpravidla od okamžiku, kdy se dozví o exekuci a jejím rozsahu).

Vzor na částečné zastavení exekuce je upraven pro obranu výlučného majetku druhého manžela – prostředky na účtu v bance a nemovitost.

VZOR

Návrh na vyloučení majetku z exekuce

Tento návrh připadá v úvahu v situaci, kdy je postižen majetek druhého manžela, ale ten není účastníkem řízení ani jako „manžel povinného“. V případě exekuce prodejem movitých věcí lze před touto žalobou podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu – více viz zde.

EXEKUCE VEDENÁ PROTI JEDNOMU Z MANŽELŮ PO ROZVODU MANŽELSTVÍ

Pokud byl závazek součástí sjm, ale exekuční titul směřuje pouze proti jednomu za manželů, je po rozvodu manželství možné vést exekuci proti (nevypořádanému) sjm, to vše ve výše zmíněných mantinelech (přihlédnutí k případnému kvalifikovanému zúžení/zrušení sjm). Po rozvodu již nelze vést exekuci přikázáním pohledávky z účtu (bývalého) manžela.

Závazky vzniklé po právní moci rozvodu manželství lze vymáhat po dlužníkovi. Zda je lze vymáhat ze zaniklého a dosud nevypořádaného sjm nebo vypořádaného pouhou dohodou mezi manželi v nekvalifikované formě (viz výše), nebo pouze do výše vypořádacího podílu dlužníka není zcela vyjasněno, chybí relevantní judikatura. Ust. § 732 chrání druhého manžela za trvání manželství, ale analogická aplikace na rozvedeného manžela nebyla bohužel dosud judikaturou vyšších soudů potvrzena. Bývalý manžel není účastníkem takového exekučního řízení a může se bránit pouze návrhem na vyloučení věci nebo majetku z exekuce, nikoliv návrhem na částečné zastavení exekuce.

Obecně lze manželům po rozvodu poradit, aby své sjm vypořádali co možná nejdříve buď rozhodnutím soudu, nebo kvalifikovanou dohodou zveřejněnou v Seznamu listin. Pokud není sjm po rozvodu manželství vypořádáno takto, zákonná fikce o vypořádání nastupuje až 3 roky od právní moci rozsudku o rozvodu manželství, a to je poměrně dlouhá doba, kdy mohou snadno vzniknout nové závazky.