Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

6.6.7.2. Věcná břemena

Služebnosti

Služebnost spočívá v pasivitě vlastníka věci, který se musí na základě služebnosti něčeho zdržet či něco strpět ve prospěch osoby oprávněné ze služebnosti.

Osoba oprávněná ze služebnosti je určena buď přímo (určením konkrétní osoby) nebo nepřímo (určením věci, které služebnost svědčí; oprávněnou osobou je pak vlastník věci).

NOZ výslovně umožňuje i to, aby vlastník, který má více pozemků, zatížil jeden z nich ve prospěch toho druhého. Toto se označuje jako vlastníkova služebnost a je to výhodné řešení pro případ, kdy chce vlastník jeden z pozemků převést na třetí osobu a chce mít přitom zajištěno, že se budoucí vlastník nezachová určitým způsobem (např. že na převáděném pozemku postavenou budovu nepřistaví do výšky).

NOZ upravuje jen některé druhy služebností (předpokládané jako nejčastější). Zároveň je však dána volnost ve sjednání jakékoliv jiné služebnosti v zákoně výslovně neupravené.

Služebnosti upravené v NOZ:

Pozemkové služebnosti: Služebnost inženýrské sítě, Opora cizí stavby, Právo na svod dešťové vody, Služebnost stezky, průhonu a cesty, Právo pastvy

Osobní služebnosti: Užívací právo, Služebnost bytu, Požívací právo

Služebnosti lze nabýt zejména smlouvou. Dále pak i pořízením pro případ smrti, vydržením (po dobu potřebnou k vydržení vlastnického práva k věci, která má být služebností zatížena), nabytí je možné i ze zákona nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.

Reálná břemena

Reálná břemena na rozdíl od služebností vyžadují, aby vlastník břemenem zatížené věci něco aktivně konal ve prospěch oprávněné osoby. Příkladem může být povinnost poskytovat část úrody ze svého pozemku.

Reálným břemenem může být zatížena pouze věc evidovaná ve veřejném seznamu.

Reálné břemeno lze zřídit buď na určitý časový úsek, nebo jako časově neomezené s možností vlastníka zatížené věci se z břemene vykoupit za podmínek stanovených při zřízení břemena.

Nebude-li povinnost z reálného břemene splněna, má oprávněná osoba namísto toho nárok na peněžitou náhradu, pro níž může vést výkon rozhodnutí/exekuci na nemovitou věc, která je reálným břemenem zatížena.