Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

8.2.9.6. Zajištění peněžních prostředků na bankovním účtu, jiné majetkové hodnoty, náhradní hodnoty

Tento obsah již není aktuální.

Zajištění peněžních prostředků na účtu u banky

Jde o dočasné nebo trvalé omezení vlastnických práv a dispozic s předmětem zajištění.

Podmínky: Jsou zde skutečnosti, které nasvědčují tomu, že peněžní prostředky na účtu u banky:

• jsou určeny ke spáchání trestného činu

• ke spáchání trestného činu byly užity

• jsou výnosem z trestné činnosti,

→ předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce nebo policejní orgán mohou rozhodnout jejich o zajištění.

Rozhodnutí je doručeno bance, která vede účet, a poté, co banka zajištění provedla, i majiteli účtu. V rozhodnutí se uvede bankovní spojení, kterým se rozumí číslo účtu a kód banky, a dále peněžní částka v příslušné měně, na kterou se zajištění vztahuje. Nestanoví-li rozhodnutí jinak, zakáže se okamžikem doručení rozhodnutí jakákoliv dispozice s peněžními prostředky, které se na účtu nacházejí, až do výše zajištění, s výjimkou výkonu rozhodnutí.

Majitel účtu, jehož peněžní prostředky na účtu byly zajištěny, má právo kdykoliv žádat o zrušení nebo omezení zajištění. O takové žádosti musí státní zástupce a v řízení před soudem předseda senátu neodkladně rozhodnout. Byla-li žádost zamítnuta, může ji majitel účtu, neuvede-li v ní nové důvody, opakovat až po uplynutí čtrnácti dnů od právní moci rozhodnutí.

Zajištění jiné majetkové hodnoty

Obdobným postupem jako o zajištění peněžních prostředků lze rozhodnut o zajištění zaknihovaných cenný papírů, o zajištění nemovitosti nebo jiné majetkové hodnoty (věci nebo plnění ocenitelné penězi). Omezí se dispozice s těmito hodnotami, nelze je darovat, prodat, zatížit právem třetí osoby.

Zajištění náhradní hodnoty

Nelze-li dosáhnout vydání nebo odnětí věci nebo nelze-li zajistit peněžní prostředky na účtu, zaknihované cenné papíry, nemovitost nebo jinou majetkovou hodnotu , které jsou určeny ke spáchání trestného činu nebo k jeho spáchání byly užity, nebo jsou výnosem z trestné činnosti, může být místo nich zajištěna náhradní hodnota, která odpovídá, byť jen zčásti, jejich hodnotě; přitom se postupuje obdobně podle příslušných ustanovení upravujících jejich vydání, odnětí nebo zajištění.