Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

6.4.7. Spotřebitelské smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory

Tento obsah již není aktuální.

Smlouva uzavřená mimo obchodní prostory je:

 1. smlouva sjednaná mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání (např. na ulici, v hotelu, v restauraci…)
 2. smlouva uzavíraná v prostoru obvyklém pro podnikatelovo podnikání, pokud k jejímu uzavření došlo bezprostředně poté, co podnikatel oslovil spotřebitele mimo tyto prostory
 3. během zájezdu organizovaného podnikatelem za účelem propagace a prodeje zboží či poskytování služeb (předváděcí akce…)

Smlouva distanční je taková smlouva, u které podnikatel při jednání o uzavření smlouvy používá výhradně prostředky komunikace na dálku, tj. komunikační prostředky, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (např. telefon, e-mail, e-shop, televize, typový dopis, tisk adresovaný i neadresovaný vč. reklamy, katalogu).

Povinnosti podnikatele před uzavřením smlouvy

Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a používá-li při něm podnikatel výhradně prostředek komunikace na dálku, nebo směřuje-li jednání k uzavření smlouvy mimo prostor obvyklý pro podnikání, je podnikatel povinen spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku sdělit (v případě smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory tak musí učinit písemně):

 • údaje vyjmenované v odst. 2 § 1811, zákona č. 89/2012 Sb., mezi které patří např. údaj o ceně včetně všech daní a poplatků, údaj o možnostech a ceně dopravy, údaj o době trvání závazku;
 • údaje vyjmenované v § 1820, zákona č. 89/2012 Sb., mezi které patří např. poučení o právu na odstoupení včetně souvisejících informací a formuláře pro odstoupení od smlouvy.

Tyto údaje je podnikatel povinen také včlenit do smlouvy se spotřebitelem (v nezměněné podobě; pokud by tu byl rozpor mezi údaji poskytnutými před uzavřením smlouvy a údaji ve smlouvě, platí údaje pro spotřebitele výhodnější).

Za nedodržení některých informačních povinností podnikatele před uzavřením smlouvy stanoví občanský zákoník tyto sankce:

 • neuvede-li podnikatel vedle ceny zboží nebo služby další daně a poplatky (§ 1811 odst. 2 písm. c)), není spotřebitel povinen tyto platit;
 • neuvede-li podnikatel, že v případě odstoupení od smlouvy spotřebitel ponese náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou (§ 1820 odst. 1 písm. g)), není spotřebitel povinen tyto platit.

Některé další povinnosti podnikatele

Před podáním objednávky musí být při použití elektronických prostředků spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil.

Podá-li spotřebitel objednávku prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, je podnikatel povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit její obdržení; to neplatí při uzavírání smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací.

Uzavírá-li se smlouva za použití elektronických prostředků, poskytne podnikatel spotřebiteli v textové podobě kromě znění smlouvy i znění všeobecných obchodních podmínek.

Odstoupení od smlouvy

Pro přehlednost uvedeme zvlášť podmínky pro odstoupení od smlouvy o dodání zboží a pro odstoupení od smlouvy o poskytnutí služeb.

A. Odstoupení od smlouvy o dodání zboží

Spotřebitel může odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Lhůta se prodlužuje na 1 rok a 14 dnů, pokud spotřebitel nebyl poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s písm. f), odst. 1 § 1820 zákona č. 89/2012 Sb. – poučení předpokládá poučení o podmínkách, lhůtě a postupech uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví nařízení vlády č. 363/2013 Sb. Pokud by byl spotřebitel dodatečně poučen, zkracuje se lhůta na 14 dnů od poučení.

V souvislosti s odstoupením od smlouvy:

 • je spotřebitel povinen do 14 dnů od odstoupení vrátit podnikateli zboží, které obdržel; v případě kupní smlouvy podnikatel není povinen vrátit spotřebiteli přijaté finanční prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal;
 • spotřebitel nese náklady na vrácení zboží; pokud však podnikatel neupozornil spotřebitele o povinnosti nést náklady spojené s vrácením zboží v souladu s písm. g) odst. 1 § 1820, zákona č. 89/2012 Sb., je povinen je spotřebiteli nahradit
 • spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti; neodpovídá však vůbec za snížení hodnoty zboží, pokud podnikatel nesdělil spotřebiteli informace podle písm. f) odst. 1 § 1820, zákona č. 89/2012 Sb.

B. Odstoupení od smlouvy o poskytnutí služeb

Spotřebitel může odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.

Lhůta se prodlužuje na 1 rok a 14 dnů, pokud spotřebitel nebyl poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s písm. f), odst. 1 § 1820 zákona č. 89/2012 Sb. Pokud byl spotřebitel dodatečně poučen, zkracuje se lhůta na 14 dnů od poučení.

Pozor: Pokud spotřebitel výslovně požádá (taková žádost ovšem může být součástí smluvních podmínek) o to, aby podnikatel začal s plněním služby před uplynutím lhůty pro odstoupení, pak spotřebitel musí vrátit podnikateli hodnotu před odstoupením již vykonané služby, a byla-li služba již celá vykonána, nemůže spotřebitel od smlouvy odstoupit, pokud byl o tomto důsledku podnikatelem poučen.

V souvislosti s odstoupením od smlouvy:

 • v případě smlouvy o poskytnutí služby není spotřebitel v souvislosti s odstoupením ničeho povinen (i kdyby smlouva stanovila něco jiného); pokud však již byla poskytnuta část služby a s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení bylo započato na žádost spotřebitele, je spotřebitel povinen uhradit poměrnou část sjednané ceny; pokud je sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, je povinen uhradit poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění;
 • spotřebitel nenese žádné náklady, pokud podnikatel začal s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, aniž o to spotřebitel výslovně žádal, nebo také v případě, že podnikatel spotřebiteli neposkytl údaje podle písm. d) a f) odst. 1 § 1820, zákona č. 89/2012 Sb.

Výjimky z práva na odstoupení

Výjimky z práva spotřebitele odstoupit od smlouvy stanoví § 1837, zákona č. 89/2012 Sb. a § 1840, zákona č. 89/2012 Sb. Jedná se například o:

 • situaci, kdy spotřebitel výslovně souhlasil s tím, že služba bude splněna před uplynutím lhůty pro odstoupení, byl podnikatelem poučen o tom, že v takovém případě nemá právo na odstoupení a služba byla splněna před uplynutím lhůty pro odstoupení
 • zboží bylo upraveno podle přání spotřebitele pro jeho osobu
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost (to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav)
 • spotřebitel vyňal zboží z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 • u smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu
 • o dodávce novin, periodik a časopisů

Zcela zvláštní soubor pravidel se uplatní na distanční smlouvy o finančních službách (§ 1841 – § 1851 NOZ) – tzn. pouze ty uzavřené na dálku. Do kategorie smlouvy o finančních službách spadají smlouvy bankovní, úvěrové, platební, pojistné, investiční. Pokud by se jednalo o distanční úvěrovou smlouvu, uplatní se samozřejmě navíc i zákon o spotřebitelském úvěru.