Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

8.2.8.2. Souhlas poškozeného s trestním stíháním

Tento obsah již není aktuální.

Souhlas poškozeného je v některých případech podmínkou zahájení trestního stíhání a pokračování v něm. Podmínka souhlasu poškozeného se vztahuje na:

  1. vyjmenované trestné činy, pro jejichž stíhání je nutný souhlas poškozeného, vyjmenovává § 163, zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu. S rizikem nadměrného zjednodušení je možno říci, že se jedná o trestné činy dotýkající se zdraví, majetku a svobody poškozeného, a zároveň poškozený má blízký vztah k obviněnému (ten je příbuzný v pokolení přímém, sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, partner nebo druh anebo jiná osoba v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by poškozený právem pociťoval jako újmu vlastní) v době, kdy se trestní stíhání vede. U trestného činu znásilnění se souhlas vyžaduje, pokud obviněný je manželem, partnerem nebo druhem poškozeného, a to buď v době spáchání trestného činu, nebo v době vedení trestního stíhání.
  2. s výjimkou některých případů Souhlasu není třeba, pokud jde o následující situace (§ 163a, zákona č. 141/1961 Sb.):
    1. trestným činem byla způsobena smrt,
    2. poškozený není schopen dát souhlas pro duševní chorobu nebo poruchu, pro kterou byl zbaven způsobilosti k právním úkonům, nebo pro kterou byla jeho způsobilost k právním úkonům omezena,
    3. poškozeným je osoba mladší 15 let,
    4. z okolností je zřejmé, že souhlas nebyl dán nebo byl vzat zpět v tísni vyvolané výhrůžkami, nátlakem, závislostí nebo podřízeností.

Uplatnění souhlasu

Orgán činný v trestním řízení se na souhlas poškozeného výslovně dotáže před zahájením trestního stíhání nebo ihned poté, co je poměr obviněného a poškozeného zjištěn, příp. změněna právní kvalifikace skutku. Pokud se poškozený na výzvu nevyjádří ihned, poskytne mu orgán činný v trestním řízení lhůtu v maximální délce 30 dnů. Pokud se poškozený v této lhůtě nevyjádří nebo vyjádří svůj nesouhlas, trestní stíhání nelze vést. O tom musí být ve výzvě poučen. Poškozený by mohl dát souhlas později pouze v případě, že poučení ve výzvě chybělo.

Souhlas je třeba učinit písemně, popř. do protokolu u policejního orgánu či státního zástupce. Pokud je poškozený osobou nezletilou starší 15 let, uděluje za něj souhlas či nesouhlas zákonný zástupce, v případě střetu zájmů (např. obviněný je zároveň manželem zákonného zástupce) opatrovník. Opatrovníka ustanoví v přípravném řízení státní zástupce, v řízení před soudem předseda senátu.

Je-li poškozených několik, postačí souhlas byť jen jednoho z nich.

O jednou učiněném souhlasu platí, že je možné ho odvolat do té doby, než se odvolací soud za podmínky, že bylo podané odvolání, odebere k závěrečné poradě. Je tedy třeba pamatovat na to, že pokud nebude podáno odvolání, končí možnost zpětvzetí souhlasu již v řízení před soudem prvního stupně.

Jednou výslovně odepřený souhlas nelze znovu udělit.

V případě nesouhlasu poškozeného s trestním stíháním může obviněný trvat na tom, aby se v trestním stíhání pokračovalo. V tom případě musí do 3 dnů od doby, kdy mu bylo oznámeno usnesení o zastavení trestního stíhání, prohlásit, že na projednání věci trvá.