Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

9.4.8. Rozhodnutí

Rozhodnutí je výsledkem správního řízení. Rozhodnutí musí být v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, musí být vydáno orgánem k tomu příslušným, vycházet ze stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti a obsahovat předepsané náležitosti. Náležitosti rozhodnutí jsou výrok, odůvodnění a poučení o opravném prostředku (pokud ho lze proti rozhodnutí podat).

Výrok obsahuje řešení otázky, která je předmětem řízení, právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno, a označení účastníků. Ve výrokové části se dále uvede lhůta ke splnění ukládané povinnosti, popřípadě další údaje.

odůvodnění se uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí. Odůvodnění rozhodnutí výjimečně není třeba, a to jestliže správní orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví.

poučení se uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se odvolání podává.

Rozhodnutí se zásadně vyhotovuje písemně, pouze ve výjiměčných případech je možné jen ústní vyhlášení.

Jestliže to umožňuje povaha věci a jestliže je to účelné, může správní orgán vydat buď tzv. mezitímní rozhodnutí, jímž rozhodne o základu věci anebo rozhodnutí v části věci, jímž zpravidla rozhodne o právních poměrech jen některých účastníků nebo rozhodne jen o některých právech anebo povinnostech, o kterých se v řízení rozhoduje. Zásadně však správní orgán rozhoduje o celé věci.

Po vydání rozhodnutí je třeba je oznámit účastníkům řízení, a to buď doručením stejnopisu rozhodnutí do vlastních rukou nebo ústním vyhlášením.

Rozhodnutí, které bylo oznámeno a nelze se proti němu odvolat, je v právní moci, což znamená, že je pro účastníky řízení i pro správní orgán závazné. Nabytím právní moci je rozhodnutí zároveň vykonatelné, pokud v něm není uvedena pozdější doba vykonatelnosti. Rozhodnutí ukládající povinnost k plnění je vykonatelné, je-li v právní moci a jestliže uplynula lhůta ke splnění povinnosti.