Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

11.2.6. Řízení o dávkách

Tento obsah již není aktuální.

Žádosti o poskytování dávek státní sociální podpory se podávají na krajskou pobočku Úřadu práce příslušnou podle místa trvalého pobytu osoby, která má na dávku nárok, tj. oprávněné osoby.

Žádosti o dávky se podávají na tiskopisech předepsaných MPSV.

Adresy kontaktních míst úřadů práce pro účely dávek SSP naleznete na http://portal.mpsv.cz/ssp/local

Formuláře žádostí naleznete na http://forms.mpsv.cz/sspforms/

Žádost lze podat nejdříve 60 dnů přede dnem, od kterého oprávněná osoba o dávku státní sociální podpory žádá.

Průběh řízení se řídí správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.) s drobnými odchylkami upravenými v zákoně o SSP.

Písemné rozhodnutí se vydává jen v zákonem stanovených případech. Jde zejména o případy, kdy se rozhodnutí nějak negativně dotkne žadatele či příjemce dávky a z toho důvodu je namístě vydat rozhodnutí, proti němuž se bude moci odvolat. Jde např. o případy, kdy dávka nebyla přiznána vůbec nebo v požadovaném rozsahu, dávka byla odejmuta, výplata dávky byla zastavena, jde o přeplatek na dávce apod.

Rozhoduje-li úřad práce o dávce v případech, kdy se nevydává rozhodnutí, je povinen žadateli doručit písemné oznámení o dávce a její výši, není-li dále stanoveno jinak. Proti tomuto postupu může dotčená osoba uplatnit námitky do 30 dnů ode dne výplaty první splátky dávky. Námitky se podávají písemně u příslušného úřadu práce, který dávku přiznal. Úřad práce vydá do 30 dnů ode dne, kdy mu námitky došly, rozhodnutí o dávce.

V případech, kdy je úřadem práce vydáno rozhodnutí, lze se proti němu odvolat do 15 dnů od jeho doručení. Odvolacími orgány proti zamítavým rozhodnutím úřadů práce jsou krajské úřady a v Praze Magistrát hlavního města Prahy.