Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

7.3.6.6. Řízení o určení a popření rodičovství

1. Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

Hmotněprávní úprava určování a popírání rodičovství je obsažena zde

Určení otcovství k dítěti neprovdané matky

Narodí-li se dítě, u něhož otcovství není určeno zákonnou domněnkou svědčící manželu matky, ani souhlasným prohlášením rodičů před matričním úřadem, vyslechne soud toho, koho matka označuje za otce, zda uznává, že je otcem. Příslušným je obecný soud dítěte a nelze-li ho určit, obecný soud matky. Dojde-li k souhlasnému prohlášení rodičů o otcovství, uvede se to v protokolu a oznámí matričnímu úřadu, který vede knihu narození, v níž je dítě zapsáno. Jestliže takto k určení otcovství nedojde a matka v přiměřené době nepodá návrh na určení otcovství, může soud jmenovat dítěti opatrovníka k podání takového návrhu a k tomu, aby dítě v řízení zastupoval.

Určení otcovství po rozvodu nebo prohlášení manželství za neplatné

Byl-li podán návrh na určení otcovství souhlasným prohlášením k dítěti, které se narodilo v době mezi zahájením řízení o rozvodu manželství nebo o neplatnost manželství a třístým dnem po rozvodu manželství nebo prohlášení manželství za neplatné, vyslechne soud matku, manžela i toho, kdo prohlašuje, že je otcem dítěte. Příslušným je obecný soud dítěte a nelze-li ho určit, obecný soud matky. Dojde-li k souhlasnému prohlášení účastníků o tom, kdo je otcem dítěte, uvede to soud do protokolu a oznámí matričnímu úřadu, který vede knihu narození, v níž je dítě zapsáno.

2. Řízení o určení a popření otcovství

Příslušným je obecný soud dítěte a nelze-li ho určit, obecný soud matky.

Řízení lze zahájit jen na návrh s výjimkou případu, kdy bylo pravomocně určeno, že manželství zde není (pak zahájí řízení o určení otcovství ke společnému dítěti i bez návrhu).

Bylo-li otcovství určeno souhlasným prohlášením rodičů, lze řízení o popření takto určeného otcovství zahájit i bez návrhu, vyžaduje-li to zřejmý zájem dítěte a mají-li být naplněna ustanovení zaručující základní lidská práva.

Účastníky jsou žena, která dítě porodila, dítě a muž, který o sobě tvrdí nebo o němž je tvrzeno, že je otcem dítěte (domnělý otec), nebo jehož otcovství má být popřeno.

S řízením o určení otcovství je spojeno řízení o péči o nezletilé dítě a o výživě nezletilého dítěte kromě případu určení otcovství k dítěti neprovdané matky a určení otcovství po rozvodu nebo prohlášení manželství za neplatné.

Prominutí zmeškání lhůty k podání návrhu na popření otcovství

Byl-li návrh na popření otcovství podán po uplynutí popěrné lhůty (6 měsíců od okamžiku, kdy se dozvěděl, nejpozději do 6 let od narození dítěte), soud může do 4 měsíců od podání návrhu zmeškání lhůty prominout, vyžaduje-li to zájem dítěte a veřejný pořádek. K rozhodnutí nařídí soud jednání, je-li to třeba.

Řízení o určení a popření mateřství

Pro řízení o určení a popření mateřství se použijí ustanovení o řízení o určení a popření otcovství přiměřeně.

[Download nenalezen] [Download nenalezen]