Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

2.7. Publikace a forma právních předpisů

Zákony a některé další významné právní předpisy se uveřejňují ve Sbírce zákonů České republiky, kterou vydává Ministerstvo vnitra ČR. Zveřejněním ve sbírce je předpis vyhlášen a nabývá platnosti. Účinnost předpisu (tj. používání) nebo jeho části však může být posunuta na pozdější dobu. Zveřejněné předpisy jsou v každém ročníku sbírky číslovány souvislou číselnou řadou. U předpisu je vždy uvedeno číslo, které je lomeno rokem zveřejnění předpisu. Toto označení se pak používá, kdykoliv někdo na určitý zákon odkazuje nebo ho cituje. V některých případech můžeme uvést pouze jeho název (například občanský zákoník, zákon o rodině). Chceme-li ovšem být přesní, je dobré uvést i číslo a to takto (příklad): zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Písmena „Sb.“ znamenají „Sbírka zákonů.“

Předpisy jsou nadále členěny podle jejich rozsahu na části, hlavy, oddíly, paragrafy (§) nebo články a odstavce. Podle čísel paragrafů a čísel zákona se cituje ustanovení daného předpisu. Např. § 2, odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, což znamená, že citovaný text zákona najdeme v paragrafu druhém, odstavci třetím občanského zákoníku. Jen pro úplnost: Pro označení „paragrafu“ používáme vždy značku „§“, nikoliv například slovo „paragraf“ nebo zkratku „par.“