Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filtrovat podle platnosti
Menu

7.4.3.4. Účinky zahájení exekuce – zákaz dispozice s majetkem a neplatnost úkonů povinného

Tento obsah již není aktuální.

Zahájená exekuce má zásadní vliv na možnost povinného nakládat se svým majetekem. Z hlediska tohoto omezení mají zásadní vliv dva okamžiky:

 1. Doručení vyrozumění o zahájení exekuce povinnémuTímto okamžikem má povinný zákaz nakládat se svým majetekem (tj. s jakýmkoli majetkem nezávisle na způsobu exekuce) s výjimkou běžné obchodní a provozní činnosti, uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, a udržování a správy majetku. Porušení tohoto zákazu povinným má za důsledek relativní neplatnost takového právního úkonu. Neplatnosti takového úkonu se může dovolat exekutor, oprávněný nebo jiný přihlášený věřitel. Např. pokud by povinný po doručení usnesení o nařízení exekuce prodal auto, bylo by možné tento úkon snadno napadnout jako neplatný.Na návrh povinného může exekutor rozhodnout o tom, že se zákaz nevztahuje na majetek, který povinný uvedl v návrhu, jestliže povinný zároveň doloží, že jeho zbývající majetek zjevně a nepochybně postačuje k uhrazení vymáhané pohledávky včetně nákladů oprávněného a nákladů exekuce.I přes uvedený zákaz může povinný platně zpeněžit svůj majetek, pokud výtěžek použije k úhradě vymáhané pohledávky, za podmínky, že:
  • si k tomu obstará písemný souhlas exekutora, oprávněného a všech přihlášených věřitelů,
  • majetek není postižen jinou exekucí,
  • majetek bude prodán nejméně za obvyklou cenu zjištěnou na základě znaleckého posudku a
  • cena bude splatná při podpisu smlouvy k rukám exekutora.
  Povinný se tedy může zkusit domluvit s exekutorem např. na tom, že má kupce na své auto. Pak je oprávněn – při dodržení jmenovaných podmínek – auto prodat a z výtěžku uspokojit exekuci.
 2. Doručení exekučního příkazuDoručením exekučního příkazu, který postihuje určitý majetek, je povinnému stanoven zákaz jakkoli nakládat s tímto majetkem, zejména tento majetek převést na jiného nebo jej zatížit. Porušení tohoto zákazu má za důsledek absolutní neplatnost takového úkonu.